• Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h
 • Darmowa dostawa już od 200 zł Darmowa dostawa już od 200 zł
 • Bezpieczne formy płatności Bezpieczne formy płatności
Logo mobile

Regulamin konkursu ,,Konkurs Kolagen dla kobiecej siły’’

Regulamin konkursu ,,Konkurs Kolagen dla kobiecej siły’’

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Collibre Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Edwarda Abramowskiego  1K, 10-241 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000781479, NIP: 7393926599, REGON: 383113256, adres e-mail: marketing@collibre.eu (dalej: „Organizator”)
 2. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Meta. Serwisy należące do platformy Meta nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

§ 2.Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie przez Uczestnika konta osobistego w Serwisie Facebook i Instagram założonego i prowadzone zgodnie z regulaminami tego serwisu, które nie jest kontem prywatnym (tj. posty Uczestnika są widoczne dla wszystkich użytkowników serwisów).
 3. Biorąc udział w konkursie Uczestnik ma za zadanie zamieszczenia pod postem konkursowym komentarz, w którym udzieli odpowiedzi na pytanie “komu i dlaczego chcę ofiarować zestaw Collibre”. 
 4. Biorąc udział w konkursie Uczestnik ma za zadanie oznaczenie w komentarzu profilu osoby, któremu chciałby ofiarować pakiet Collibre Drink, o ile ta osoba posiada konto osobiste w Serwisie Facebook i Instagram założone i prowadzone zgodnie z regulaminami tego serwisu, które nie jest kontem prywatnym (tj. posty Uczestnika są widoczne dla wszystkich użytkowników serwisów).
 5. Konkurs trwa od 01.03.2023 r. do 16.03.2023r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 17.03.2023 r. w komentarzu w specjalnym poście konkursowym oraz pod pierwszym postem konkursowym na profilu Facebookowym i Instagramowym Body Perfect i Collibre. 
 6. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage Organizatora na portalach społecznościowych Instagram, wskazanych w ust. 3.
 7. Uczestnicy poprzez zgłoszenie materiałów wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystywanie ich odpowiedzi przez Organizatora w celach Konkursu.
 8. Po ogłoszeniu wyników konkursu, Uczestnik w przeciągu 3 dni ma obowiązek zgłoszenia się elektroniczne, poprzez wiadomość prywatną na profilu Instagram @collibrelife lub @bodyperfect, w której wskaże swoje dane niezbędne do przyznania nagrody.

§ 3. Zadanie konkursowe i nagrody

 1. Zadanie konkursowe polega na:

a) Uczestnik ma za zadanie zamieszczenia pod postem konkursowym komentarz, w którym odpowie na pytanie: ,,Komu i dlaczego chcę ofiarować zestaw Collibre?’’.

b) W treści komentarza Uczestnik ma za zadanie opisać w kilku zdaniach swoje powody wręczenia zestawu Collibre’a swojemu najbliższemu.

    2. Każdy uczestnik może przesłać jedno zgłoszenie.

    3. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy będą usuwane przez administratora i nie będą brały udziału w konkursie

   4. Nagrodami głównymi w konkursie są dwa zestawy Collibre Beauty

§ 3. Zastrzeżenia

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda zostanie przyznana kolejnej osobie biorącej udział w konkursie.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 3. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Uczestników, w szczególności o charakterze bezprawnym.

§ 5. Własność intelektualna

 1. Jeśli Uczestnik przekaże Materiał zgodnie z Regulaminem, oznacza to, że Uczestnik potwierdza posiadanie wszelkich praw własności intelektualnej do przesłanego Materiału, w tym wyłącznych praw autorskich osobistych i majątkowych oraz że Materiał jest oryginalnym, własnym dziełem Uczestnika, nie był nigdzie wcześniej publikowany, nie narusza praw osób trzecich i nie jest obciążony prawami osób trzecich.
 2. Uczestnik udziela Fundatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z przesłanego Materiału bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na różnych polach eksploatacji, w tym w zakresie zwielokrotniania, obrotu oryginałem lub egzemplarzami Materiału, rozpowszechniania Materiału w różny sposób oraz wykorzystywania Materiału jako elementów innych utworów. Uczestnik zobowiązuje się nie wykorzystywać autorskich praw osobistych do Materiału względem Fundatora, w tym wyraża zgodę na wykorzystywanie Materiału bez podawania swojego imienia, nazwiska lub pseudonimu.
 3. Zabronione jest umieszczanie w Materiałach treści naruszających dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub prawa osób trzecich oraz wizerunków innych osób. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku lub innych osób, których wizerunki są w Materiałach, zgodnie z Regulaminem.
 4.  Jeśli Materiał twórcy zostanie nagrodzony, Uczestnik przenosi na Fundatora autorskie prawa majątkowe zgodnie z regulacją opisaną powyżej oraz udziela Fundatorowi upoważnienia do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji.

§ 6. Obowiązek informacyjny

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Collibre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Abramowskiego 1K, 10-241 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000781479, NIP: 7393926599, REGON: 383113256. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem
  e-mail: marketing@collibre.eu. 
 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 3. Przetwarzanie danych uczestników obejmuje nick Profilu oraz może obejmować także imię i nazwisko uczestnika; przetwarzanie danych zwycięzcy obejmuje imię i nazwisko zwycięzców, nick Profilu, datę urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail.
 4. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a także przyznania i wydania nagród, na podstawie przesłanki niezbędności przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). W niezbędnym zakresie dane mogą być przetwarzane także w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z organizacji Konkursu lub dla celów archiwizacyjnych wynikających z przepisów prawa, na podstawie przesłanki niezbędności dla celów wynikających z uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu bądź do czasu rozpatrzenia ewentualnej reklamacji. W niezbędnym zakresie dane mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji Konkursu lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.
 6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uczestnik ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzasadnione jest podejrzenie, że dane osobowe uczestnika są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z RODO.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie, otrzymanie nagród i rozpatrzenie ewentualnych reklamacji
 8. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na publikację jego danych w postaci imienia i nazwiska lub Profilu na stronie internetowej Organizatora oraz na profilach w serwisach społecznościowych Organizatora, w szczególności w serwisie Facebook oraz Instagram.

§ 7. Postepowanie reklamacyjne

 1. Prawo do składania reklamacji przysługuje każdemu Uczestnikowi konkursu.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu i adres e-mail, czytelny podpis uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacja powinna być złożona w formie e-mailowej (na adres: marketing@collibre.eu) lub w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: Collibre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Abramowskiego 1K, 10-241 Olsztyn z dopiskiem Konkurs ,,Konkurs Kolagen dla kobiecej siły’’
 4. Reklamacje niekompletne lub uniemożliwiające kontakt z uczestnikiem Konkursu nie będą rozpatrywane.
 5. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. O wyniku reklamacji uczestnik zostanie poinformowany pisemnie, pocztąelektroniczną lub telefonicznie.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.
 2. Ewentualne spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania bądź jego wcześniejszego zakończenia, bez podawania przyczyny.
 4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.