• Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h
 • Darmowa dostawa już od 200 zł Darmowa dostawa już od 200 zł
 • Bezpieczne formy płatności Bezpieczne formy płatności
Logo mobile

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO https://collibre.eu/

 

Oznaczenie Sprzedawcy:
Collibre Sp. z o.o.
Pszczela 16
11-034 Tomaszkowo
NIP : 7393926599
REGON: 383113256
info@collibre.eu

1.Definicje

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 • Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie;
 • Kod rabatowy – unikalny kod alfanumeryczny uprawniający Klienta do otrzymania jednorazowego rabatu procentowego lub kwotowego na zakup Towaru. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę);
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.;
 • Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Newsletter – usługa polegająca na możliwości otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym bądź w formularzu Zamówienia;
 • Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu o charakterze niezawodowym – osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży na odległość bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, której prawo przyznaje uprawnienie do: odstąpienia od umowy na zasadach przyznanych Konsumentom, do stosowania przepisów o klauzulach niedozwolonych stosowanych we wzorcach umów oraz dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej;
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Regulamin – niniejszy dokument;
 • Regulamin subskrypcji – regulamin opisujący zasady korzystania z Subskrypcji, dostępny na stronie collibre.eu;
 • Sklep internetowy serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznymi: collibre.eu za pośrednictwem, którego Klient może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar lub zlecić świadczenie usługi;
 • Sprzedawca /Usługodawca – Collibre Sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszkowie przy ul. Pszczelej 16, 11-034 Tomaszkowo, NIP 7393926599, REGON 383113256, info@collibre.eu;
 • Subskrypcja – usługa świadczona przez Collibre na podstawie Regulaminu Subskrypcji, polegająca na stałej dostawie Towaru/ów do Klienta w zamian za dokonywanie płatności cyklicznych,
 • Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 • Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 • Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która korzysta lub zamierza korzystać z Usługi Elektronicznej;
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

2.Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego https://collibre.eu/.
 2. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://collibre.eu/ w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego pełna akceptacja. Uznaje się, że przeczytanie i akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z udzieleniem przez Przedsiębiorcę (Sprzedawcę) informacji konsumentowi (Klientowi), o których jest mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, informacje te są zawarte w poniższych punktach regulaminu.
 4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera, Safari, włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 5. Usługobiorca / Klient zobowiązany jest do:
 • podawania przy rejestracji i zamówieniu w ramach Sklepu Internetowego wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych, jak również ich niezwłocznego aktualizowania;
 • korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy, Sklepu Internetowego i innych Klientów;
 • korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu.

6. Od 1 stycznia 2021 r. postanowienia dotyczące Konsumenta określone w niniejszym regulaminie i ustawą o prawach Konsumenta (prawo odstąpienia od umowy, odpowiedzialność z tytułu rękojmi, niedozwolone postanowienia umowne) stosuje się do umów zawartych od tego dnia również do Klientów będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają one dla nich charakteru zawodowego. Aby ustalić, czy taki klient ma w określonych okolicznościach uprawnienia konsumenckie, należy zweryfikować, czy zawarta umowa ma charakter zawodowy na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

3.Usługi

 1. Usługi są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Kontakt z Collibre odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: info@collibre.eu, telefonicznie w Dni i Godziny robocze pod numerem: +48 570 824 117 (opłata jak za połączenie lokalne według taryfy operatora).
 3. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:
 • Składanie zamówienia oraz zawieranie Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
 • Newsletter;
 • Zamieszczanie opinii;
 • Subskrypcja.
 1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 2. Newsletter to usługa świadczona na żądanie Usługobiorcy po zawarciu Umowy, obejmuje otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili Usługodawcy swój adres e-mail oraz dokonali akceptacji regulaminu i uaktywnili przycisk „Dołącz” – drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy, w tym w szczególności informacji o ich aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych.
 3. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Usługobiorcę żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 4. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za 14-dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą lub zmiana zakresu bądź świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu.
 5. Usługa Zamieszczania opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę, Klientom posiadającym Konto lub tym, którzy dokonali zakupu Towaru, publikacji na Stronie Internetowej Sklepu lub stronie Partnera (dostarczającego do tego celu narzędzi), indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów.
 6. Rezygnacja z usługi Zamieszczania opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu lub na stronie Partnera.
 7. Usługa Subskrypcji polega na świadczeniu na rzecz Subskrybenta cyklicznej sprzedaży Towarów przez Sprzedawcę (zgodnie z dokonanym przez Subskrybenta wyborem rodzaju i ilości Towaru wskazanym w formularzu zamówienia) ze zniżką (rabatem) w stosunku do ceny brutto Towaru wskazanej w Sklepie internetowym (cena podstawa).
 8. Usługa Subskrypcji zostaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać w każdej chwili rozwiązana. Należy wówczas poinformować Sprzedawcę o tym zamiarze.
 9. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu lub w przypadku działania na szkodę Usługodawcy, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może zablokować dostęp do Konta Klienta oraz rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 10. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta za zgodą obu Stron, nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed jej rozwiązaniem.

4.Umowa sprzedaży towarów

 1. Informacje o Towarach podane na stronach Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.  Są to suplementy diety zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust.39 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
 3. Sprzedawca wywiązał się z obowiązku określonego w rozporządzeniu unijnym (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności).
 4. Składanie Zamówienia możliwe jest bez rejestracji.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. W Formularzu zamówienia wymagane jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, telefon kontaktowy. Nieprawidłowe wypełnienie formularza bądź podanie błędnych danych może spowodować odstąpienie Sklepu Internetowego od realizacji Zamówienia. Brak zachowania należytej staranności podczas wypełniania formularza może spowodować konieczność poniesienia przez Klienta dodatkowych kosztów, w tym: kosztów natury odszkodowawczej, kosztów błędnie dokonanej wysyłki, kosztów ponownej przesyłki, oraz innych uzasadnionych kosztów, które zostały poniesione przez Sklep w celu realizacji danego Zamówienia.
 6. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 8. Zamówienia można składać 24h na dobę. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 9. Jeśli ma zostać wystawiona faktura na Klienta prowadzącego działalność gospodarczą i/lub będącego podatnikiem podatku VAT, w zamówieniu należy podać dane oraz NIP Klienta. Dokonując zakupu w Sklepie i potwierdzając złożenie zamówienia, Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu.
 10. Klient może anulować swoje zamówienie, pod warunkiem, że nie zostało ono wysłane. Należy wówczas poinformować o tym fakcie Sprzedawcę, wysyłając wiadomość mailową na podany adres lub skontaktować się telefonicznie na podany na stronie Sklepu numer telefonu.
 11. W przypadku dokonania przez Klienta anulowania zamówienia Sprzedawca dokonuje zwrotu otrzymanej płatności w terminie 7 dni roboczych. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

5.Dostawa towaru

 1. Dostawa Towarów jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium państw  UE.
 2. Dostawa Towarów realizowana jest za pośrednictwem firm kurierskich.
 3. Kupujący może odebrać towar osobiście w punktach odbioru przesyłek (DHLParcel Polska lub InPost Paczkomat).
 4. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.
 5. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych.
 6. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
 7. Oferowane przez Sklep promocje dotyczące darmowej dostawy zamówionych Towarów, w szczególności w przypadku, gdy promocja zależna jest od wartości zamówienia złożonego przez Klienta, dotyczą wyłącznie zamówień realizowanych na terytorium Polski, nie obejmują dostawy zamówień poza granicę Polski oraz nie obejmują zamówień realizowanych opcją wysyłki za pobraniem.

 

6.Ceny /Płatności

 1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich, Euro według wyboru Klienta i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT  oraz inne opłaty.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności :
 • Płatności online:

– szybki przelew online; podmiotem świadczącym usługę jest PayU S.A. oraz PayPro S.A.;

– płatności kartą płatniczą (Visa Inc. i MasterCard Inc.);

– BLIK; operatorem świadczącym obsługę płatności jest bank Klienta dokonującego zakupu, w którym posiada rachunek bankowy;

– płatność za pośrednictwem PayPal (portfel elektroniczny); podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Pay Pal Europe S.à r.l. et Cie, S.C.A.;

– płatność odroczona; operatorem płatności odroczonych jest PayPo sp. z o.o.

W przypadku Zamówienia  z płatnością online typu szybki przelew, karta, BLIK, PayPal realizacja rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu operatora rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia.
Użytkownik dokonując płatności zostanie poinformowany bezpośrednio przed jej dokonaniem o wysokości w jakiej płatność winna zostać dokonana, o możliwych sposobach jej przeprowadzenia oraz o danych operatora realizującego płatności, jeżeli w danej usłudze jest taka możliwość. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie internetowej danego operatora. Dokonując płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej, Użytkownik w celu dokonania zapłaty powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności elektronicznych.

W przypadku Zamówienia z płatnością odroczoną realizacja rozpoczęta zostanie po otrzymaniu od operatora płatności potwierdzenia rejestracji Zamówienia w systemie operatora. Towar zostanie wysłany do Klienta niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia.

 • Przelew tradycyjny – podmiotem świadczącym usługę jest bank Klienta, w którym posiada założony rachunek bankowy.

W przypadku Zamówienia z płatnością przelewem tradycyjnym realizacja oraz wysyłka Towaru rozpocznie się po wpłynięciu całej ceny za Towar wraz z opłatą za dostawę na rachunek bankowy Sprzedawcy (moment ten zależy od banków prowadzących transakcję, ale zazwyczaj środki wpływają następnego Dnia Roboczego po dokonaniu przelewu). Numer rachunku bankowego Sklepu podany jest w oknie płatności,  generowanym w trakcie składania zamówienia.

 • Za pobraniem, tj. kartą lub gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego – dostępne tylko w Polsce.

W tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia.

 • Płatności cykliczne z wykorzystaniem kart płatniczych:
  – wybór płatności cyklicznych dostępny jest w przypadku usługi Subskrypcji.

 

7.Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

   1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od Umowy sprzedaży towaru  bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru.
   2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od umowy świadczenia usług lub umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.
   3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
    • dla umowy sprzedaży – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
    • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
   4. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy (załącznik nr 1 ).
   5. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
   6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiono od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Collibre, przed upływem tego terminu.
   7. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
   8. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.
   9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
   10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
   11. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.
   12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
   13. Od 1 stycznia 2021 r. postanowienia dotyczące Konsumenta określone w niniejszym rozdziale stosuje się do umów zawartych od tego dnia również do Klientów będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają one dla nich charakteru zawodowego. Aby ustalić, czy taki klient ma w określonych okolicznościach uprawnienia konsumenckie, należy zweryfikować czy zawarta umowa ma charakter zawodowy na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
   14. W przypadku uznania, że dokonany przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą w Sklepie Internetowym zakup Towaru miał charakter zawodowy – Sprzedawca niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu – informuje składającego oświadczenie, iż w związku z zawodowym charakterem dokonanego zakupu – nie przysługuje prawo do odstąpienia, a zatem złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy – nie wywołuje skutków prawnych. Jeżeli wraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy dokonano fizycznego zwrotu Towaru – Towar ten zostanie odesłany na koszt osoby składającej oświadczenie i na dane adresowe uprzednio podane w Zamówieniu. Odpowiedź Sprzedawcy zostanie udzielona przy użyciu takiego samego sposobu jakiego użyła osoba składająca oświadczenie.

 

8.Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

   1. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
    • świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
    • Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
    • Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
    • Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
    • Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    • Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
    • Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
    • Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
    • Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;
    • Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
    • Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
    • Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 

9.Tryb reklamacyjny

   1. Sprzedawca posiada dostatecznie sformalizowaną  procedurę składania reklamacji i rozpoznaje reklamacje zgodnie z niniejszą procedurą.
   2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży, jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
   3. W przedmiocie wykonania umowy sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego oraz w stosunku do Konsumenta Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność Towaru z umową na zasadach określonych w ustawie z 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, w szczególności w jej art. 43a 43q oraz w innych przepisach szczególnych mających zastosowanie do Sklepu.
   4. Niezgodność Towaru z umową ma miejsce w szczególności gdy:
    • jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność lub funkcjonalność nie pozostają zgodne z umową;
    • Towar nie ma właściwości, które powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub jego przeznaczenia, chyba, że Konsument nie zastosował się do etykiety umieszczonej na Towarze;
    • Konsumentowi wydany został Towar w stanie niezupełnym;
    • Towar nie nadaje się do szczególnego celu, o którym Konsument poinformował Sklep najpóźniej przy zawarciu umowy i który Sklep zaakceptował;
    • Towar nie ma właściwości, o których istnieniu Konsument był zapewniany przez producenta lub jego przedstawiciela, osobę, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osobę, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
   5. Reklamacje należy kierować na adres:
    Collibre Sp. z o.o.
    Pszczela 16
    11-034 Tomaszkowo
    info@collibre.eu
   6. Celowe jest najczęściej dostarczenie Sprzedawcy zakupionych towarów razem z reklamacją, w celu umożliwienia Sprzedawcy zbadania towaru.
   7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
   8. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
   9. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
   10. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną: koszty wymiany, naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją Towaru ponosi Sprzedawca.
   11. Zawarte w niniejszym paragrafie przepisy dotyczące Konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Sprzedawca zweryfikuje, czy reklamacja złożona przez osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym ma dla tej osoby charakter niezawodowy. Weryfikacja odbywa się poprzez analizę kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.
   12. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar odsyłany jest na koszt Klienta.
   13. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:
    • zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo
    • odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
   14. W przedmiocie wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres wskazany w ust.5. Czas rozpatrzenia każdej reklamacji wynosi do 14 dni kalendarzowych od jej otrzymania przez Sprzedawcę, jednakże Sprzedawca podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w najkrótszym możliwym czasie.

 

10.Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

   1. Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
   2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
    https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
   3. Klient, będący Konsumentem, ma także prawo do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży.
   4. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

11.Opinie i oceny oraz odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści

  1. W określonym terminie po realizacji Zamówienia, Klient, który zakupił Towar lub który posiada Konto – może zostać poproszony w wiadomości e-mail o dodanie Oceny/Opinii obsługi zamówienia oraz oceny poszczególnych towarów. Ocena obsługi zamówienia oraz ocena poszczególnych towarów jest dobrowolna i nieodpłatna. W ramach jednego Zamówienia Klient ma możliwość wyłącznie jednokrotnego dodania Oceny.
  2. Sprzedawca korzysta z usług zewnętrznej firmy (Partnera), która dostarcza narzędzie do zbierania opinii. Pozyskuje ona  opinie i oceny  po dokonanym zakupie Towaru.
  3. Partner pozyskuje wyłącznie opinie potwierdzone transakcją, czyli od osób, które dokonały zakupu lub korzystały z usług danej firmy. Nie ma możliwości pozostawienia opinii przez osobę, która nie dokonywała transakcji u Sprzedawcy.
  4. Partner weryfikuje i monitoruje opinie pod kątem nieuczciwej konkurencji. Usuwa komentarze agresywne i wulgarne.
  5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści zawierających informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, o charakterze obraźliwym lub będące w oczywisty sposób uznane za niezgodne z dobrymi obyczajami.
  6. W ramach ww. Ocen Klient może przyznać ocenę w formie gwiazdek od 1 do 5 oraz dodać wypowiedź słowną.
  7. Oceny są widoczne na stronie Sklepu Internetowego w postaci gwiazdek, po kliknięciu na gwiazdki Klient zostaje przekierowany na stronę z opiniami dotyczącymi Sprzedawcy i Towarów.
  8. Klient ponosi odpowiedzialność za redagowane przez siebie i umieszczane wypowiedzi, w szczególności odpowiedzialny jest za naruszenie praw lub dóbr osób trzecich.
  9. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechnienia treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
  10. Klient oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do Opinii/Ocen i wypowiedzi przez niego zamieszczonych, poza uprawnieniem do korzystania z Sklepu Internetowego w sposób określony w Regulaminie. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania bądź rozpowszechniania treści, chyba, że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu.
  11. Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Sklepu Internetowego.
  12. Klient zamieszczając Oceny na stronie Partnera i Sprzedawcy, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – udziela Sprzedającemu niewyłącznej i nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji do korzystania przez Sprzedającego z tych utworów, wraz z prawem do udzielenia sublicencji na rzecz Partnerów Sprzedającego, która obejmuje publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet). Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacyjnych znanych w chwili jej udzielania, w szczególności do następujących pól eksploatacji:
 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolną techniką – w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową tj. przy użyciu jakichkolwiek technik na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub wizualnym, w szczególności na dyskach audiowizualnych, płytach CD, dysku komputerowym, w sieci multimedialnej, w tym internetowych oraz powiązanych serwisach on-line oraz zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, reklamie, zwielokrotniania zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych,
 • wykorzystywanie całości lub fragmentów bądź dowolnych elementów utworu z możliwością dokonania modyfikacji wynikającej z istoty danego medium internetowego – we wszystkich wydawnictwach, w szczególności internetowych, cyfrowych, w biuletynach i informacjach, samodzielnie bądź w połączeniu z innymi utworami bądź fragmentami utworów; wykorzystywanie w całości lub fragmencie w celu promocji i reklamy, w szczególności w formie reklamy audiowizualnych, audio, medialnych.
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy
 • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 • wykorzystanie utworów dla celów promocyjnych i marketingowych;
 1. Ewentualne usunięcie Konta przez Klienta lub Oceny nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.

11.Kody rabatowe

 1. Kod rabatowy upoważnia do rabatu (zniżki) w wysokości wskazanej przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji w dowolnym czasie. Kody rabatowe posiadają określone daty ważności. Po ich upływie nie będzie można skorzystać z kodów.
 2. Oferta promocyjna w postaci kodów rabatowych dotyczy wyłącznie Klientów, którzy w okresie obowiązywania promocji wpisali poprawny kod w polu „Dodaj kupon rabatowy” oraz potwierdzili go przyciskiem „Wykorzystaj kupon” podczas składania zamówienia. Wpisanie kodu rabatowego w polu spowoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o wartość procentową lub pieniężną przekazanego Klientowi Kodu rabatowego.
 3. Kod rabatowy można wykorzystać wyłącznie przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami. Kody rabatowe nie łączą się, nie sumują się ze sobą oraz nie mogą być wykorzystywane przy zakupie produktów objętych innymi promocjami (o ile regulamin promocji nie mówi inaczej). W jednym zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie Regulaminami, jak również do dokonywania zmian ceny Towarów. Uprawnienie do dokonywania zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 5. Do sprzedaży prowadzonej w ramach akcji promocyjnych oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie. O wyczerpaniu się zapasów Sprzedawca zawiadamia za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Akcje promocyjne oraz wyprzedaże mogą być prowadzone przez określony czas, o którym Sprzedawca informuje Klientów na stronie internetowej.

 

12. Promocja “Butelki kolagenu gratis”

1. Akcja rabatowa dotyczy kuracji miesięcznej (30 butelek), zestawów 3 oraz 5 miesięcznych oraz zamówień w abonamencie.

2. Do kuracji miesięcznej oraz subskrypcji, Klient otrzymuje gratis 2 butelki, do zestawu na 3 miesiące otrzymuje gratis 6 butelek kolagenu, a do zestawu na 5 miesięcy, Klient otrzymuje gratis 10 butelek kolagenu.

3. Kolagen promocyjny odpowiada temu, który został zamówiony. Klient nie może jako butelki darmowe wybrać rodzaju kolagenu.

4. Promocja trwa tylko do wyczerpania zapasów. W przypadku zamówień w subskrypcji, Klient przestaje otrzymywać dodatkowe, darmowe butelki z końcem promocji.

 

13.Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców (B2B)

   1. Od 1 stycznia 2021 r. niniejszy rozdział nie stosuje się do Klientów, będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają one dla nich charakteru zawodowego. Aby ustalić, czy taki Klient ma w określonych okolicznościach uprawnienia konsumenckie (m.in. prawo odstąpienia od umowy, odpowiedzialność z tytułu rękojmi, niedozwolone postanowienia umowne), należy zweryfikować, czy zawarta umowa ma charakter zawodowy na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
   2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta, będącego Przedsiębiorcą, zostaje wyłączona.
   3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego przedsiębiorcą.
   4. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
   5. W przypadku Klientów, będących Przedsiębiorcami, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
   6. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta będącego Przedsiębiorcą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
   7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

14.Klauzula Force majeure (Siła wyższa)

   1. Żadna ze stron nie może ponosić odpowiedzialności za niewykonanie któregokolwiek ze swoich zobowiązań, jeśli takie niewykonanie zobowiązania jest spowodowane nieprzewidywalnym zdarzeniem pozostającym poza jego kontrolą lub incydentem siły wyższej, w tym między innymi epidemią, powodzią, pożarem, burzą, brakiem surowców, strajkiem transportowym, strajkiem częściowym lub całkowitym lub blokadą. Strona, dotknięta takimi zdarzeniami, musi niezwłocznie powiadomić drugą stronę, nie później niż 5 dni roboczych po wystąpieniu wspomnianego zdarzenia.
   2. Strony zgadzają się, że wspólnie będą dążyć, aby jak najlepiej wypełnić zobowiązanie podczas utrzymywania się takich zdarzeń.
   3. Niniejsza klauzula nie ogranicza w żaden sposób uprawnień konsumenckich.

 

15.Ochrona danych osobowych

   1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.
   2. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
   3. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce Polityka Prywatności dostępnej na Stronie Internetowej.

 

16.Postanowienia końcowe

  1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
  2. Prawem właściwym dla umów z Klientami jest prawo polskie. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. nie ma zastosowania.
  3. Wybór prawa polskiego jako właściwego nie pozbawia klientów, będących konsumentami, ochrony przewidzianej dla nich przez prawo właściwe dla ich miejsca zwykłego pobytu w UE.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskie.
  5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj. w szczególności: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany w zakresie oferty; zmiany funkcjonalności Serwisu internetowego; zmiany zakresu odpłatności lub formy świadczonych Usług elektronicznych – w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień Regulaminu. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego.

Styczeń 2023

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI SUBSKRYPCJI Collibre sp. z o.o.

Niniejszy Regulamin określa zasady szczególne świadczenia Usługi Subskrypcji Collibre sp. z o.o. na rzecz Użytkownika Sklepu Internetowego (Subskrybenta). Do świadczenia Usługi Subskrypcji Collibre sp. z o.o. znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego Collibre.

Poprzez wypełnienie i doręczenie Sprzedawcy Formularza Zamówienia Subskrybent poświadcza zapoznanie się z treścią Regulaminu Sklepu oraz Regulaminu Subskrypcji i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

 

1.Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie Subskrypcji pojęcia oznaczają: 

 1. Towar – suplement diety rodzajowo i ilościowo określony w Formularzu Zamówienia (dostępny na stronie Sklepu internetowego collibre.eu) będący przedmiotem umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego pomiędzy Subskrybentem a Sprzedawcą;
 2. Regulamin Subskrypcji – Regulamin korzystania z Usługi Subskrypcji na stronie sklepu collibre.eu;
 3. Regulamin Sklepu – Regulamin Sklepu collibre.eu, za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa Subskrypcji;
 4. Sprzedawca – Collibre z o.o. z siedzibą w Tomaszkowie, kod pocztowy 11-034 przy ul. Pszczelej 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Olsztynie pod numerem KRS 0000781479, NIP 7393926599, REGON 383113256, kapitał zakładowy 5.000,00 zł;
 5. Subskrybent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła Zamówienie Usługi Subskrypcji;
 6. Umowa Subskrypcji – umowa zawarta przez Sprzedawcę z Subskrybentem, na podstawie której świadczona jest Usługa Subskrypcji;
 7. Usługa Subskrypcji – usługa świadczona na rzecz Subskrybenta obejmująca cykliczną sprzedaż Towarów przez Sprzedawcę na rzecz Subskrybenta (zgodnie z dokonanym przez Subskrybenta wyborem rodzaju i ilości towaru wskazanym w formularzu zamówienia) ze zniżką (rabatem) w stosunku do ceny brutto Towaru wskazanej w Sklepie internetowym (cena podstawa). Cena Towaru, do której uiszczenia na mocy zawartej umowy sprzedaży będzie obowiązany Subskrybent, będzie każdorazowo wskazana w podsumowaniu zamówienia na Towar w Sklepie internetowym oraz w fakturze VAT doręczonej Subskrybentowi w formie tradycyjnej lub elektronicznej. Wysokość zniżki z tytułu korzystania z usługi subskrypcji wynosi 20 % w stosunku do ceny podstawowej i będzie utrzymywana przez cały okres utrzymania subskrypcji.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Subskrybenta o przyjęciu oferty Sprzedawcy na świadczenie określonego rodzaju Subskrypcji, wyrażone przez Subskrybenta w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie sklepu internetowego Sprzedawcy lub w innej, zorganizowanej przez Sprzedawcę formie. Sprzedawca rozpoczyna świadczenie Subskrypcji na rzecz Subskrybenta po otrzymaniu Zamówienia. Wraz ze złożeniem Zamówienia Subskrybent zostaje obowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu Subskrypcji oraz Regulaminu Sklepu.

 

2.Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Subskrypcji określa szczególne zasady świadczenia usługi Subskrypcji w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Do świadczenia usługi Subskrypcji znajdują zastosowanie również postanowienia Regulaminu Sklepu. 
 2. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu Subskrypcji z treścią Regulaminu Sklepu, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu Subskrypcji. 

 

3.Zasady składania Zamówienia

 1. Składając Zamówienie Subskrybent dokonuje wyboru rodzaju i ilości Towaru w treści formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego Sprzedawcy. Wraz ze złożeniem Zamówienia przez Subskrybenta dochodzi do zawarcia Umowy Subskrypcji. Potwierdzenie Zamówienia następuje w drodze wiadomości elektronicznej wysłanej przez Sprzedawcę na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia. 
 2. Zamówione w ramach Subskrypcji Towary są wysyłane przez Sprzedawcę na adres korespondencyjny wskazany przez Subskrybenta w formularzu zamówienia. Subskrybent jest uprawniony do aktualizowania swoich danych w trakcie obowiązywania Umowy Subskrypcji, w tym do zmiany właściwego adresu korespondencyjnego. Wskazany adres dostawy powinien znajdować się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej; Sprzedawca zastrzega, że nie będzie realizował doręczeń Towaru poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Zamówione w ramach Subskrypcji Towary będą doręczane Subskrybentowi 1 raz w miesiącu. Pierwsze zamówienie realizowane jest w ciągu 1-2 dni od dnia otrzymania płatności za zamówiony Towar. Kolejne zamówienia realizowane są w odstępach co 30 dni albo innym terminie uzgodnionym  z Collibre sp. z o.o. 

 

4.Zasady realizacji Usługi Subskrypcji

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do przesyłania Subskrybentowi Towaru wybranego przy składaniu Zamówienia na wskazany przez Subskrybenta adres, przy czym Subskrybent będzie obowiązany do zapłaty ceny za doręczone mu Towary na zasadach określonych poniżej. 
 2. Zawarcie Umowy sprzedaży Towaru w ramach Usługi Subskrypcji wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny za wysyłany Towar, która zostanie ustalona przez Sprzedawcę z zastosowaniem zasad Regulaminu Subskrypcji, to jest ustalonej obniżki ceny podstawowej o 20%.
 3. Cena za wysyłany towar wraz z kosztami dostawy (jeżeli dostawa jest odpłatna) pobierana jest przez Sprzedawcę z karty płatniczej Klienta (której numer zostaje podany przy złożeniu pierwszego zamówienia w ramach umowy subskrypcji) w dniu planowanej wysyłki zamówionego Towaru. Zamówienie wysyłane jest po potwierdzeniu realizacji płatności z zewnętrznego systemu płatności PayU. Jeżeli transakcja (płatność) zostanie odrzucona (np. z powodu braku środków na karcie płatniczej Subskrybenta), umowa Subskrypcji zostanie zawieszona ze skutkiem natychmiastowym.  Jeżeli odrzucona płatność nie zostanie zrealizowana w ciągu 3 dni od dnia zawieszenia umowy Subskrypcji umowa zostaje rozwiązana z upływem tego terminu.
 4. Wraz z doręczeniem Subskrybentowi Towaru, Sprzedawca doręczy Subskrybentowi również fakturę VAT. Jeżeli Subskrybent wyraził zgodę na doręczanie mu faktur VAT w formie elektronicznej, Sprzedawca doręczy mu fakturę VAT w takiej formie na wskazany przez Subskrybenta adres e-mail.

 

5.Czas trwania Umowy Subskrypcji

 1. Umowa Subskrypcji zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Strony mogą rozwiązać Umowę zawartą na podstawie Regulaminu Subskrypcji poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia o wypowiedzeniu w formie dokumentowej pod rygorem nieważności, ze skutkiem następującym w terminie 14 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia drugiej Stronie Umowy. Oświadczenie Subskrybent dostarcza Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres: info@collibre.eu.
 2. Niezależnie od powyższego Subskrybent w trakcie obowiązywania umowy może dwukrotnie  złożyć oświadczenie o rezygnacji z danego (pojedynczego) zamówienia pod warunkiem, że rezygnacja ta zostanie dostarczone na adres Sprzedawcy info@collibre.eu najpóźniej na 48 godzin/2 dni przed planowaną datą wysłania Zamówienia do Subskrybenta. Rezygnacja stanowi rozwiązanie jednostkowej Umowy sprzedaży Towaru, natomiast nie stanowi ona rozwiązania Umowy Subskrypcji. 

 

6.Odstąpienie od Umowy Subskrypcji

 1. W razie zamówienia przez Subskrybenta Subskrypcji na Towary Sprzedawcy, Subskrybentowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy Subskrypcji w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Subskrypcji w oparciu o niniejszy Regulamin Subskrypcji. 
 2. Odstąpienie od Umowy może zostać dokonane w dowolnej formie i jest skuteczne od chwili doręczenia go Sprzedawcy; oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone na przykład na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. W razie odstąpienia od Umowy po otrzymaniu Towaru, Subskrybent będzie obowiązany do zwrotu na swój koszt Towaru do Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 
 3. Korzystający z prawa odstąpienia ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru. 
 4. W ciągu 14 dni od dnia otrzymania zwracanego Towaru Sprzedawca zwróci Subskrybentowi dokonane przez niego płatności.  

 

7.Koszty dostawy Towaru

Subskrybent nie ponosi kosztów dostawy zamówionego towaru do Subskrybenta. Aktualne informacje dotyczące dostawy i jej kosztów podane są na stronie sklepu internetowego Sprzedawcy.

 

8.Reklamacje

 1. Subskrybentowi przysługuje uprawnienie do składania reklamacji na sposób realizowania przez Sprzedawcę lub reprezentujące go osoby umowy Subskrypcji.
 2. Reklamacje, o której umowa w ust. 1 powyżej można składać:
  1. w formie pisemnej – na adres Sprzedawcy;
  2. w formie elektronicznej poprzez wiadomość e-mail nadaną na adres: info@collibre.eu;
  3. poprzez kontakt telefoniczny pod numerem tel.: 570 824 117 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:00 – 16:00.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrywania otrzymywanych reklamacji bezzwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania.
 4. Sprzedawca będzie prowadził z Subskrybentem korespondencję w formie pisemnej, chyba że Subskrybent wyrazi zgodę na kontakt w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail.
 5. W razie nieuwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, Subskrybent będący konsumentem może zwrócić się o pomoc w polubownym rozwiązaniu sporu do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów właściwego dla miejsca zamieszkania konsumenta. Wykaz podmiotów prowadzących postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej znajduje się pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL. Informacje o polubownym rozwiązywaniu sporów konsumenckich znajdują się również pod adresem www.polubowne.uokik.gov.pl. Sprzedawca wyraża wolę uczestniczenia w polubownych metodach rozwiązywania ewentualnie zaistniałych sporów.

   

9.Dane osobowe i informacje handlowe

 1. Administratorem danych jest Collibre z o.o. z siedzibą w Tomaszkowie, kod pocztowy 11-034 przy ul. Pszczelej 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Olsztynie pod numerem KRS 0000781479, NIP 7393926599, REGON 383113256, kapitał zakładowy 5.000,00 zł. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres e- mail: info@collibre.eu lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 
 2. Dane będą przetwarzane w celu realizacji usługi Subskrypcji. Jednocześnie Administrator będzie przetwarzać dane w celu realizacji ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z prawa podatkowego i rachunkowego oraz w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie swojego uzasadnionego interesu.                                   

 

10.Możliwość zmiany Regulaminu Subskrypcji

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Rozporządzenia.
 2. Regulamin Subskrypcji i jego zmiany dostępne są na stronie sklepu internetowego sprzedawcy w formacie, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu Subskrypcji.

 

Załącznik nr 1

Standardowy formularz odstąpienia od umowy

(wypełnić i odesłać, tylko jeśli Państwo chcą odstąpić od umowy)

………………………………..

………………………………

……………………………….

……………………………….

Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od umowy sprzedaży następujących towarów/ świadczenia następującej usługi (*)/dostarczenia treści cyfrowych(*):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zamówienia(*)/odebrania (zamówienia usługi, treści cyfrowych/odebrania towaru)

……………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko / Nazwa / konsumenta(-ów) (*):

…………………………………………………………………………………………

Adres konsumenta(-ów):

………………………………………………………………………………………

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

………………………………………………………………………………..

*niepotrzebne skreślić