• Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h
 • Darmowa dostawa już od 300 zł Darmowa dostawa już od 300 zł
 • Bezpieczne formy płatności Bezpieczne formy płatności
Logo mobile

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

https://collibre.eu/

 

 1. Oznaczenie Sprzedawcy :
  Collibre Sp. z o.o.
  Pszczela 16
  11-034 Tomaszkowo
  NIP : PL7393926599
  REGON: 383113256
  info@collibre.eu 
 2. Definicje
  1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
   1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
   2. Klient- osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie.
   3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.;
   4. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   5. Newsletter – usługa polegająca na możliwości otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia
   6. Regulamin – niniejszy dokument;
   7. Sprzedawca /Usługodawca – Collibre Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Abramowskiego 1k, 10-241 Olsztyn, NIP 7393926599, REGON 383113256, info@collibre.eu.
   8. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
   9. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
   10. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
   11. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która korzysta lub zamierza korzystać z Usługi Elektronicznej.
   12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ;
   13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 3. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego https://collibre.eu/ .
  2. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://collibre.eu/ w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
  1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego pełna akceptacja. Uznaje się, że przeczytanie i akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z udzieleniem przez Przedsiębiorcę informacji konsumentowi (Klientowi), o których jest mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, informacje te są zawarte w poniższych punktach regulaminu.
  2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera, Safari, włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  3. Usługobiorca / Klient zobowiązany jest do:
   1. podawania przy rejestracji i zamówieniu w ramach Sklepu Internetowego wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych , jak również ich niezwłocznego aktualizowania.
   2. korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy, Sklepu Internetowego i innych Klientów ;
   3. korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu.
  4. Od 1 stycznia 2021 r. postanowienia dotyczące konsumenta określone w niniejszym regulaminie i ustawą o prawach Konsumenta (prawo odstąpienia od umowy, odpowiedzialność z tytułu rękojmi, niedozwolone postanowienia umowne) stosuje się do umów zawartych od tego dnia również do Klientów będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają ona dla nich charakteru zawodowego. Aby ustalić czy taki klient ma w określonych okolicznościach uprawnienia konsumenckie, należy zweryfikować czy zawarta umowa ma charakter zawodowy na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Usługi
  1. Usługi są świadczone przez Sprzedawcę nieodpłatnie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  2. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:
   1. Składanie zamówienia oraz zawieranie Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
   2. Newsletter;
   3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
   4. Newsletter to usługa świadczona na żądanie Usługobiorcy po zawarciu Umowy, obejmuje otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili Usługodawcy swój adres e-mail, drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy, w tym w szczególności informacji o ich aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych.
  3. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Usługobiorcę żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
  4. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za 14 okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą lub zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu.
  5. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
  6. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed jej rozwiązaniem.
 5. Umowa sprzedaży towarów
  1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.  Są to suplementy diety zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust.39 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
  3. Sprzedawca wywiązał się z obowiązku określonego w rozporządzeniu unijnym (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności).
  4. Składanie Zamówienia możliwe jest bez rejestracji.
  5. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. W Formularzu zamówienia wymagane jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, telefon kontaktowy. Nieprawidłowe wypełnienie formularza bądź podanie błędnych danych może spowodować odstąpienie Sklepu Internetowego od realizacji Zamówienia. Brak zachowania należytej staranności podczas wypełniania formularza może spowodować konieczność poniesienia przez Klienta dodatkowych kosztów, w tym: kosztów natury odszkodowawczej, kosztów błędnie dokonanej wysyłki, kosztów ponownej przesyłki, oraz innych uzasadnionych kosztów, które zostały poniesione przez Sklep w celu realizacji danego zamówienia.
  6. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
  7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
  8. Zamówienia można składać 24h na dobę. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 6. Dostawa towarów
  1. Dostawa Towarów jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. (Szczegóły w zakładce Dostawa na stronie https://collibre.eu/ ). Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium państw  UE
  2. Dostawa Towarów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.
  3. Kupujący może odebrać towar osobiście w punktach odbioru przesyłek ( tylko DHLParcel Polska).
  4. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.
  5. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych.
  6. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
 7. Ceny /Płatności
  1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich, Euro według wyboru Klienta i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT  oraz inne opłaty.
  2. Klient może wybrać następujące formy płatności :
   1. Płatność online i karty płatnicze:
    – Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest też Pay Pal ( PayPal (Europe).
    – Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU S.A.
    – Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest  PayPro S.A
    –  w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).
    – Użytkownik dokonując płatności zostanie poinformowany bezpośrednio przed jej dokonaniem o wysokości w jakiej płatność winna zostać dokonana, o możliwych sposobach jej przeprowadzenia oraz o danych operatora realizującego płatności, jeżeli w danej usłudze jest taka możliwość. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie internetowej danego operatora.
    – Dokonując płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej, Użytkownik w celu dokonania zapłaty powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności elektronicznych.
   2. Za pobraniem, tj. kartą lub gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego-dostępne tylko w Polsce.- (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);
   3. Płatność cykliczne z wykorzystaniem kart płatniczych:
    – Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU S.A.
    – wybór płatności cyklicznych będzie dostępny przy usłudze subskrypcji, która zostanie udostępniona wkrótce.
  3. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy w formie elektronicznej (lub innego rachunku dokumentującego sprzedaż w formie elektronicznej).
 8. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy
  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od Umowy sprzedaży towaru  bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru.
  2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od umowy świadczenia usług lub umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.
  3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
   1. dla umowy sprzedaży– od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
   2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
  4. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy ( załącznik nr 1 ).
  5. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  7. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
  8. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.
  9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
  10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  11. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.
  12. Od 1 stycznia 2021 r. postanowienia dotyczące konsumenta określone w niniejszym rozdziale stosuje się do umów zawartych od tego dnia również do Klientów będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają ona dla nich charakteru zawodowego. Aby ustalić czy taki klient ma w określonych okolicznościach uprawnienia konsumenckie, należy zweryfikować czy zawarta umowa ma charakter zawodowy na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy
  1. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
   1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
   2. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
   3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   4. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
   5. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   6. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   7. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
   8. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
   9. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;
   10. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
   11. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
   12. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 10. Tryb reklamacyjny
  1. Sprzedawca posiada dostatecznie sformalizowaną  procedurę składania reklamacji i rozpoznaje reklamacje zgodnie z niniejszą procedurą.
  2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży, jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  3. W przedmiocie wykonania umowy sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
  4. Reklamacje należy kierować na adres
   Collibre Sp. z o.o.
   Abramowskiego 1k
   10-241 Olsztyn
   info@collibre.eu
  5. Celowe jest najczęściej dostarczenie Sprzedawcy zakupionych towarów razem z reklamacją, w celu umożliwienia Sprzedawcy zbadania towaru.
  6. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
  7. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
  8. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
  9. W przedmiocie wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres wskazany w ust.4.
 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  1. Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów , wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
   https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
  3. Klient, będący Konsumentem, ma prawo przykładowo   do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
  4. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
   dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 12. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców (B2B)
  1. Od 1 stycznia 2021 r. niniejszy rozdział nie stosuje się do Klientów, będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają ona dla nich charakteru zawodowego. Aby ustalić czy taki klient ma w określonych okolicznościach uprawnienia konsumenckie (m.in. prawo odstąpienia od umowy, odpowiedzialność z tytułu rękojmi, niedozwolone postanowienia umowne), należy zweryfikować czy zawarta umowa ma charakter zawodowy na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta, będącego Przedsiębiorcą zostaje wyłączona.
  3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
  4. W wypadku Klientów , będących Przedsiębiorcami, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
  5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta będącego Przedsiębiorcą korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 13. Klauzula Force majeure (Siła wyższa)
  1. Żadna ze stron nie może ponosić odpowiedzialności za niewykonanie któregokolwiek ze swoich zobowiązań, jeśli takie niewykonanie zobowiązania jest spowodowane nieprzewidywalnym zdarzeniem pozostającym poza jego kontrolą lub incydentem siły wyższej, w tym między innymi epidemią, powodzią, pożarem, burzą, brakiem surowców, strajkiem transportowym, strajkiem częściowym lub całkowitym, lub blokadą. Strona, dotknięta takimi zdarzeniami, musi niezwłocznie powiadomić drugą stronę, nie później niż 5 dni roboczych po wystąpieniu wspomnianego zdarzenia.
  2. Strony zgadzają się, że wspólnie będą dążyć, aby jak najlepiej wypełnić zobowiązanie podczas utrzymywania się takich zdarzeń.
  3. Niniejsza klauzula nie ogranicza w żaden sposób uprawnień konsumenckich.
 14. Ochrona danych osobowych
  1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.
  2. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
  3. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej na Stronie Internetowej.
 15. Postanowienia końcowe
  1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
  2. Prawem właściwym dla umów z Klientami jest prawo polskie. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. nie ma zastosowania.
  3. Wybór prawa polskiego jako właściwego nie pozbawia klientów ,będących konsumentami, ochrony przewidzianej dla nich przez prawo właściwe dla ich miejsca zwykłego pobytu w UE.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskie.
  5. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie.

23.12.2020

 

 

Załącznik nr 1

 

 

 

Standardowy formularz odstąpienia od umowy

(wypełnić i odesłać, tylko jeśli Państwo chcą odstąpić od umowy)

 

………………………………..

………………………………

……………………………….

……………………………….

 

 

 

 

Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od umowy sprzedaży następujących towarów/ świadczenia następującej usługi (*)/dostarczenia treści cyfrowych(*):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Data zamówienia(*)/odebrania (zamówienia usługi, treści cyfrowych/odebrania towaru)

 

……………………………………………………………………………………

 

 

Imię i nazwisko / Nazwa / konsumenta(-ów) (*):

 

…………………………………………………………………………………………

 

Adres konsumenta(-ów):

 

………………………………………………………………………………………

 

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 

………………………………………………………………………………..

 

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

 

REGULAMINY PROMOCJI :

Regulamin promocji „ACTIVE WEEKEND Z KODEM : ACTIVE20”

1. Promocja „ACTIVE WEEKEND Z KODEM : ACTIVE20” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie produktu ACTIVE COLLAGEN DRINK w sklepie COLLIBRE.EU wartość (cena)  produktu po wpisaniu kodu „Active20” ulega zmniejszeniu o 20%.

2. Promocja obowiązuje od dnia 19.02.2021 od godziny 15:00 do 22.02.2021 DO GODZINY 15:00

3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@COLLIBRE.EU lub przez messenger na stornie collibre na facebook.

4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.

5. Promocja nie łączy się z promocjami obowiązującymi na stronie internetowej collibre.eu i innymi aktywnymi kodami rabatowymi.

6. Towar Zakupiony w ramach Promocji podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu collibre.eu, dostępnym pod adresem: www.collibre.eu/regulamin-sklepu/

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego Collibre.eu, który dostępny jest pod adresem https://collibre.eu/regulamin-sklepu/ .Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej

 

Regulamin promocji „Szalony weekend z kodem: w25”

1. Promocja „Szalony weekend z kodem: w25” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie produktów COLLAGEN DRINK w sklepie COLLIBRE.EU wartość (cena)  produktu po wpisaniu kodu „w25” ulega zmniejszeniu o 25%.

2. Promocja obowiązuje od dnia 27.02.2021 od godziny 15:00 do 28.02.2021 DO GODZINY 23:59:00

3. Ilośc kuponów rabatowych do wykorzystania w okresie trwania promocji to 250.

4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@COLLIBRE.EU lub przez messenger na stornie collibre na facebook.

5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.

6. Promocja nie łączy się z promocjami obowiązującymi na stronie internetowej collibre.eu i innymi aktywnymi kodami rabatowymi.

7. Towar Zakupiony w ramach Promocji podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu collibre.eu, dostępnym pod adresem: www.collibre.eu/regulamin-sklepu/

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego Collibre.eu, który dostępny jest pod adresem https://collibre.eu/regulamin-sklepu/ .Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

 

Regulamin promocji „STAY STRONG Z KODEM : ALL18”

1. Promocja „STAY STRONG Z KODEM : ALL18” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie produktów COLLAGEN DRINK w sklepie COLLIBRE.EU wartość (cena)  produktu po wpisaniu kodu „ALL18” ulega zmniejszeniu o 18%.

2. Promocja obowiązuje od dnia 23.02.2021 od godziny 15:00 do 28.02.2021 DO GODZINY 23:59

3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@COLLIBRE.EU lub przez messenger na stornie collibre.eu na facebook.

4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.

5. Promocja nie łączy się z promocjami obowiązującymi na stronie internetowej collibre.eu i innymi aktywnymi kodami rabatowymi.

6. Towar Zakupiony w ramach Promocji podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu collibre.eu, dostępnym pod adresem: www.collibre.eu/regulamin-sklepu/

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego Collibre.eu, który dostępny jest pod adresem https://collibre.eu/regulamin-sklepu/ .Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

 

 

Regulamin promocji „NEWSLETTER : NEWSLETTER”

1. Promocja „ZAPIS DO NEWSLETTER” (dalej: „Promocja”) – polega na tym, że przy zakupie produktów w sklepie COLLIBRE.EU wartość (cena) tych produktów po wpisaniu kodu „NEWSLETTER” ulega zmniejszeniu o 20%.

2. Promocja obowiązuje od dnia 15.09.2020 od godziny 12:00 do odwołania

3. Promocja dotyczy jednego produktu przy zakupie oraz jest jednorazowy dla każdego użytkownika – zarejestrowanego jak i nie zarejestrowanego.

4. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@COLLIBRE.EU lub przez messenger na stornie collibre na facebook.

5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.

6. Promocja nie łączy się z  promocjami obowiązującymi na stronie internetowej collibre.eu i innymi aktywnymi kodami rabatowymi.

7. Towar Zakupiony w ramach Promocji podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepucollibre.eu, dostępnym pod adresem: https://collibre.eu/regulamin-sklepu/

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego Collibre.eu, który dostępny jest pod adresem https://collibre.eu/regulamin-sklepu/ Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

 

Regulamin promocji „2×30+2 + 15+1 gratis”

1. Promocja obowiązuje tylko na 2 takie same pełne zestawy miesięcznych kuracji. Kupując 2 zestawy z tej samej kategorii (30+2) klient otrzymuje zestaw 15+1 za darmo.

2. Promocja obowiązuje od dnia 23.04.2021 od godziny 15:00 do 26.04.2021 do 15:00

3. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: info@COLLIBRE.EU lub przez messenger na stornie collibre na facebook.

4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.

5. Promocja nie łączy się z  promocjami obowiązującymi na stronie internetowej collibre.eu i innymi aktywnymi kodami rabatowymi.

6. Towar Zakupiony w ramach Promocji podlega wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepucollibre.eu, dostępnym pod adresem: https://collibre.eu/regulamin-sklepu/

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego Collibre.eu, który dostępny jest pod adresem https://collibre.eu/regulamin-sklepu/ Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

Cenimy Twoją prywatność. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Używamy plików cookie, aby zapewnić Ci wspaniałe wrażenia i pomóc w efektywnym działaniu naszej witryny. Polityka prywatności. Regulamin.