• Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h
  • Darmowa dostawa już od 200 zł Darmowa dostawa już od 200 zł
  • Bezpieczne formy płatności Bezpieczne formy płatności
Logo mobile

Regulamin konkursu „Wygraj roczną kurację kolagenem Collibre”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa:
a) zasady udziału w konkursie „Wygraj roczną kurację kolagenem Collibre” ( dalej: „Konkurs”);
b) zasady przebiegu Konkursu i wyłonienia zwycięzcy;
c) zasady dotyczące praw autorskich do tekstów zgłoszonych przez uczestników w ramach Konkursu;
d) postępowanie reklamacyjne;
e) zasady przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu.

2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Collibre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Pszczela 16, 11-034 Tomaszkowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000781479, NIP: 7393926599, REGON: 383113256, adres e-mail: marketing@collibre.eu (dalej: „Organizator”).

3. Organizator zobowiązuje się do:
a) przeprowadzenia konkursu na zasadach określonych w Regulaminie;
b) zadbania o publikację wyników konkursu w wyznaczonym terminie;
c) przekazania nagród zwycięzcom na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;
d) przetwarzania danych osobowych uczestników zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Regulaminie.

4. Konkurs jest organizowany w celu promowania produktów Collibre. Konkurs trwa od 3.04.2023 do 30.04.2023. Zgłoszenie do Konkursu nadesłane przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie. Nabycie Produktów uprawniających do udziału w Konkursie musi mieć miejsce przed dokonaniem Zgłoszenia do Konkursu.

5. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 847) i nie podlega regułom określonym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy

6. Uczestnik, przystępując do Konkursu i biorąc w nim udział, akceptuje tym samym wszystkie postanowienia zawarte w Regulaminie.

 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

1.Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
2.Uczestnikiem Konkursu mogą być osoby fizyczne, które:
a) ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;                                                                                                                                                                                                              b) mają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                                                                                  c) posiadają aktywną skrzynkę poczty elektronicznej (e-mail)

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (tj. małżonkowie, dzieci, rodzice
i rodzeństwo oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia).

4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest tworzenie kont
i wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu w imieniu osób trzecich

5. Organizator może wykluczyć z Konkursu uczestnika w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu, w szczególności warunków opisanych w § 2 ust. 2 Regulaminu.

6. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej przepisami prawa.

 

§ 3. Komisja konkursowa

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru zwycięzcy Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”).
2. W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora spośród jego pracowników lub współpracowników.

 

§ 4. Zasady i przebieg Konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
a) Zakupić kolagen Collibre w Subskrypcji na oficjalnej stronie sklepu Collibre: https://collibre.eu/ w terminie od 1.04.2023 do 30.04.2023 lub mieć aktywną Subskrypcję w oficjalnym sklepie Collibre czasie trwania Konkursu. Uczestnik Konkursu nie może zrezygnować z Subskrypcji w dn. 1-30.04.2023.

b) Dokonać zgłoszenia do Konkursu poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konkursu pod adresem: https://konkurs.collibre.eu/kolagen-na-rok w czasie trwania konkursu.

W Formularzu Uczestnik Konkursu wpisuje następujące dane: Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Numer zamówienia kolagenu Collibre w subskrypcji.

W formularzu Uczestnik Konkursu zamieszcza swoją odpowiedź na pytanie konkursowe: Jaki efekt suplementacji kolagenem Collibre jest dla Ciebie najważniejszy?”, której łączna długość nie przekracza 300 (słownie: trzystu) znaków i w tym zawierają się spacje.

W Formularzu Uczestnik Konkursu potwierdza poprzez odznaczenie obowiązkowe, warunkujące udział w Konkursie zgody i oświadczenia:

– „Oświadczam, że mam ukończone 18 lat”.

– „Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu „Wygraj roczną kurację kolagenem Collibre” i akceptuję jego warunki.”

– „Oświadczam, że nie jestem osobą wyłączoną z uczestnictwa w Konkursie tj. oświadczam, że nie jestem osobą wskazaną w punkcie 3. podpunkt §2. Regulaminu Konkursu „Wygraj roczną kurację kolagenem Collibre”

– „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu j Collibre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Pszczela 16, 11-034 Tomaszkowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000781479, NIP: 7393926599, REGON: 383113256
dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, ogłoszeniem wyników i wydaniem Nagród zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019 poz.1781). Oświadczam, że wiem, iż przysługuje mi prawo do wglądu do danych oraz uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.”

– „Oświadczam, że jestem właścicielem wszelkich praw autorskich (osobistych i majątkowych) do zgłoszonego do Konkursu dokończenia zdania Konkursowego. W przypadku wygranej w Konkursie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych udzielam Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na wykorzystanie zwycięskiej odpowiedzi na pytanie konkursowe na zasadach określonych w Regulaminie.”

– „Oświadczam, że zgłoszona przeze mnie do Konkursu odpowiedź na pytanie Konkursowe, nie jest w żaden sposób ograniczona ani obciążona.”

– „Oświadczam, że zgłoszona, przeze mnie do Konkursu, odpowiedź na pytanie Konkursowe, nie narusza w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich, przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie formułowała roszczenia dotyczące zgłoszona przeze mnie do Konkursu odpowiedź na pytanie Konkursowe.”

c) Każdy dowód zakupu promocyjnego w postaci nr zamówienia w oficjalnym sklepie https://collibre.eu/ uprawnia tylko do jednego zgłoszenia do Konkursu.

d) Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż raz, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków niniejszego Regulaminu Konkursu.

4. W Konkursie nie biorą udziału Zgłoszenia, które:

a) zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne, propagujące przemoc,

b) zawierają treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym,

c) naruszają prawa autorskie bądź inne prawa lub dobra prawnie chronione osób trzecich,

d) naruszają dobre obyczaje,

e) opierają się na Dowodzie zakupu promocyjnego, z którego nie wynika, że zakup Produktu Promocyjnego jest zgodny z zasadami określonymi w Regulaminie Konkursu tj. zakup Produktu Promocyjnego nie nastąpił w terminie 1.04.2023 – 30.02.2023 lub nie ma aktywnej subskrypcji kolagenu Collibre w terminie 1.04.2023-30.04.2023

f) nie spełniają innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie Konkursu.

4. Zakup Produktu Promocyjnego, czyli wybranego kolagenu Collibre w Subskrypcji w dn. 1.04.2023-30.04.2023 i posiadanie aktywnej subskrypcji w terminie 1.04.2023-30.04.2023 oraz brak rezygnacji z Subskrypcji w dn. 1-30.04.2023 upoważnia do udziału w Konkursie.

5. Dowód zakupu promocyjnego to nr zamówienia w oficjalnym sklepie Collibre https://collibre.eu/ i elektroniczne potwierdzenie zakupu lub faktura VAT wystawiona na osobę fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej (tj. bez NIP nabywcy), które stanowią dowód dokonania zakupu kolagenu Collbre w Subskrypcji w dn. 1.04.2023-30.04.2023 i/lub posiadanie aktywnej subskrypcji w dn. 01.04.2023-30.04.2023.
6. Wybór zwycięzcy odbędzie się w następujący sposób:
a) Komisja konkursowa oceni wszystkie przesłane zgłoszenia  pod względem ich kreatywności oraz spełnienia wytycznych Organizatora, opisanych w § 4 ust. 1
pkt 1) Regulaminu;
7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na Instastories na profilu Instagram i relacji na profilu Facebook marki Collibre oraz na stronie internetowej Konkursu  pod adresem: https://konkurs.collibre.eu/kolagen-na-rok

8. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranych w Konkursie 8.05.2023 r. za pośrednictwem wiadomości e-mail lub sms wysłanej na adres e-mailowy lub numer telefonu wskazany w Formularzu danego Laureata.

9. Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu, zwycięzca Konkursu prześle Organizatorowi w drodze korespondencji e-mail następujące dane:
a) swoje imię i nazwisko,
b) datę urodzenia,
c) adres,
d) numer telefonu kontaktowego.
Dodatkowo, jeżeli będzie to niezbędne, zwycięzca przekaże Organizatorowi także inne dane konieczne do zrealizowania obowiązków Organizatora jako administratora danych związanych z koniecznością odprowadzenia podatku dochodowego od Nagrody w imieniu laureatów.

10. Nagroda zostanie przekazana kolejnemu uczestnikowi wskazanemu przez Komisję w przypadku:
a) niewskazania przez zwycięzcę Konkursu danych, o których mowa w § 4 ust. 7 Regulaminu, w terminie tam wskazanym.
b) gdy okaże się, że zwycięzca nie spełnia warunków udziału w Konkursie, w szczególności określonych w § 2 ust. 2 Regulaminu,
c) rezygnacji z nagrody przez zwycięzcę Konkursu,
d) wycofania przez zwycięzcę zgody na publikację jego danych w postaci imienia i nazwiska na stronie internetowej Organizatora oraz na profilach w serwisach społecznościowych Organizatora

 

§ 5. Nagroda

  1. Nagrodami w Konkursie są:

a) Nagroda główna: roczna kuracja kolagenowa marki Collibre w Subskrypcji o wartości 3588 zł (słownie: trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem złotych) + dostawa Nagrody pod wskazany przez zwycięzcę adres jedynie na terenie Polski.

b) Nagrody 1 stopnia:  Dwa zestawy 3-miesiecznej kuracji kolagenowej marki Collibre o wartości łącznej 1794 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote)  + dostawa Nagrody pod wskazany przez zwycięzcę adres jedynie na terenie Polski.

2. Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent (w tym gotówkę, inne produkty, itd.).
3.  Uczestnik Konkursu nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

4. Wartość nagród, o których mowa w §5 pkt 1 powyżej zostanie powiększona o wartość należnego podatku dochodowego od otrzymanych nagród, wynoszącego 10% wartości nagrody głównej. Wartość przekraczająca wartość Kuponów, tj. odpowiednio 358,8 zł (§.5) nie zostaje wypłacona laureatom (zwycięzcom Nagród), lecz zostaje odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora w imieniu poszczególnych laureatów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Laureaci nie są uprawnieni do żądania bezpośredniej wypłaty kwoty stanowiącej równowartość należnego podatku dochodowego.

 

§ 7. Postepowanie reklamacyjne

1. Prawo do składania reklamacji przysługuje każdemu uczestnikowi Konkursu.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu i adres e-mail, czytelny podpis uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Reklamacja powinna być złożona w formie e-mailowej (na adres: marketing@collibre.eu) lub w formie pisemnej (listem poleconym) na adres:
Collibre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Pszczela 16 11-034 Tomaszkowo                                                                                                                                                                                                                                                                                z dopiskiem Konkurs „Wygraj roczną kurację kolagenem Collibre

4. Reklamacje niekompletne lub uniemożliwiające kontakt z uczestnikiem Konkursu nie będą rozpatrywane.

5. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. O wyniku reklamacji uczestnik zostanie poinformowany pisemnie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

§ 8. Przetwarzanie danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Collibre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, przy . ul. Pszczela 16, 11-034 Tomaszkowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000781479, NIP: 7393926599, REGON: 383113256. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem
e-mail: marketing@collibre.eu.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a także przyznania i wydania nagrody zwycięzcy Konkursu, na podstawie przesłanki niezbędności przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). W niezbędnym zakresie dane mogą być przetwarzane także w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z organizacji Konkursu lub dla celów archiwizacyjnych wynikających z przepisów prawa, na podstawie przesłanki niezbędności dla celów wynikających z uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
5. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu, do czasu wyłonienia zwycięzcy i ogłoszenia informacji o zwycięzcy, bądź do czasu rozpatrzenia ewentualnej reklamacji. Dane osobowe zwycięzcy będą przetwarzane do czasu zakończenia wydarzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu. W niezbędnym zakresie dane mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji Konkursu lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.
6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uczestnik ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzasadnione jest podejrzenie, że dane osobowe uczestnika są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z RODO.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie, otrzymanie nagród i rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.
8. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na publikację jego danych w postaci imienia i nazwiska i/lub Profilu na stronie internetowej Organizatora oraz na profilach w serwisach społecznościowych Organizatora, w szczególności w serwisie Facebook oraz Instagram.

 

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu okazało się sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, postanowienia nie stosuje się.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronach profili Organizatora na portalach społecznościowych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na korzyść uczestników bez wcześniejszego poinformowania ich o tym fakcie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronach profili Organizatora na portalach społecznościowych.
4. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora na adres: marketing@collibre.eu.

 

 

Olsztyn, dnia 01.04.2023 roku