• Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h
  • Darmowa dostawa już od 200 zł Darmowa dostawa już od 200 zł
  • Bezpieczne formy płatności Bezpieczne formy płatności
Logo mobile

Regulamin Subskrypcji

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI SUBSKRYPCJI Collibre sp. z o.o.

Niniejszy Regulamin określa zasady szczególne świadczenia Usługi Subskrypcji Collibre sp. z o.o. na rzecz Użytkownika Sklepu Internetowego (Subskrybenta). Do świadczenia Usługi Subskrypcji Collibre sp. z o.o. znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego Collibre.

Poprzez wypełnienie i doręczenie Sprzedawcy Formularza Zamówienia Subskrybent poświadcza zapoznanie się z treścią Regulaminu Sklepu oraz Regulaminu Subskrypcji i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 

§ 1 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie Subskrypcji pojęcia oznaczają:

1. Towar – suplement diety rodzajowo i ilościowo określony w Formularzu Zamówienia (dostępny na stronie Sklepu internetowego collibre.eu) będący przedmiotem umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego pomiędzy Subskrybentem a Sprzedawcą;

2. Regulamin Subskrypcji – niniejszy Regulamin korzystania z Usługi Subskrypcji na stronie sklepu collibre.eu;

3. Regulamin Sklepu – Regulamin Sklepu collibre.eu, za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa Subskrypcji;

4. Sprzedawca – Collibre z o.o. z siedzibą w Tomaszkowie, kod pocztowy 11-034 przy ul. Pszczelej 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Olsztynie pod numerem KRS 0000781479, NIP 7393926599, REGON 383113256, kapitał zakładowy 5.000,00 zł;

5. Subskrybent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła Zamówienie Usługi Subskrypcji;

6. Umowa Subskrypcji – umowa zawarta przez Sprzedawcę z Subskrybentem, na podstawie której świadczona jest Usługa Subskrypcji;

7. Usługa Subskrypcji – usługa świadczona na rzecz Subskrybenta obejmująca cykliczną sprzedaż Towarów przez Sprzedawcę na rzecz Subskrybenta (zgodnie z dokonanym przez Subskrybenta wyborem rodzaju i ilości towaru wskazanym w formularzu zamówienia) ze zniżką (rabatem) w stosunku do ceny brutto Towaru wskazanej w Sklepie internetowym (cena podstawa). Cena Towaru, do której uiszczenia na mocy zawartej umowy sprzedaży będzie obowiązany Subskrybent, będzie każdorazowo wskazana w podsumowaniu zamówienia na Towar w Sklepie internetowym oraz w fakturze VAT doręczonej Subskrybentowi w formie tradycyjnej lub elektronicznej. Wysokość zniżki z tytułu korzystania z usługi subskrypcji wynosi 15 % w stosunku do ceny podstawowej oraz dodatkowo 2 % w stosunku do ceny podstawowej za każdy kolejny miesiąc korzystania z usługi subskrypcji (nie więcej niż łącznie 10 % w stosunku do ceny podstawowej), aż do całkowitego rabatu w wysokości 25 % w stosunku do ceny podstawowej, który będzie utrzymywany przez cały okres utrzymania subskrypcji.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Subskrybenta o przyjęciu oferty Sprzedawcy na świadczenie określonego rodzaju Subskrypcji, wyrażone przez Subskrybenta w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie sklepu

internetowego Sprzedawcy lub w innej, zorganizowanej przez Sprzedawcę formie. Sprzedawca rozpoczyna świadczenie Subskrypcji na rzecz Subskrybenta po otrzymaniu Zamówienia. Wraz ze złożeniem Zamówienia Subskrybent zostaje obowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu Subskrypcji oraz Regulaminu Sklepu.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin Subskrypcji określa szczególne zasady świadczenia usługi Subskrypcji w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Do świadczenia usługi Subskrypcji znajdują zastosowanie również postanowienia Regulaminu Sklepu.

2. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu Subskrypcji z treścią Regulaminu Sklepu, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu Subskrypcji.

 

§ 3 Zasady składania Zamówienia

1. Składając Zamówienie Subskrybent dokonuje wyboru rodzaju i ilości Towaru w treści formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego Sprzedawcy. Wraz ze złożeniem Zamówienia przez Subskrybenta dochodzi do zawarcia Umowy Subskrypcji. Potwierdzenie Zamówienia następuje w drodze wiadomości elektronicznej wysłanej przez Sprzedawcę na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia.

2. Zamówione w ramach Subskrypcji Towary są wysyłane przez Sprzedawcę na adres korespondencyjny wskazany przez Subskrybenta w formularzu zamówienia. Subskrybent jest uprawniony do aktualizowania swoich danych w trakcie obowiązywania Umowy Subskrypcji, w tym do zmiany właściwego adresu korespondencyjnego. Wskazany adres dostawy powinien znajdować się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej; Sprzedawca zastrzega, że nie będzie realizował doręczeń Towaru poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Zamówione w ramach Subskrypcji Towary będą doręczane Subskrybentowi 1 raz w miesiącu. Pierwsze zamówienie realizowane jest w ciągu 1-2 dni od dnia otrzymania płatności za zamówiony Towar. Kolejne zamówienia realizowane są w odstępach co 30 dni albo innym terminie uzgodnionym z Collibre sp. z o.o.

 

§ 4 Zasady realizacji Usługi Subskrypcji

1. Sprzedawca zobowiązuje się do przesyłania Subskrybentowi Towaru wybranego przy składaniu Zamówienia na wskazany przez Subskrybenta adres, przy czym Subskrybent będzie obowiązany do zapłaty ceny za doręczone mu Towary na zasadach określonych poniżej.

2. Zawarcie Umowy sprzedaży Towaru w ramach Usługi Subskrypcji wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny za wysyłany Towar, która zostanie ustalona przez Sprzedawcę z zastosowaniem zasad Regulaminu Subskrypcji, to jest ustalonej obniżki ceny podstawowej co najmniej o 15%, a maksymalnie o 25%.

3. Cena za wysyłany towar wraz z kosztami dostawy (jeżeli dostawa jest odpłatna) pobierana jest przez Sprzedawcę z karty płatniczej Klienta (której numer zostaje podany przy złożeniu

pierwszego zamówienia w ramach umowy subskrypcji) w dniu planowanej wysyłki zamówionego Towaru. Zamówienie wysyłane jest po potwierdzeniu realizacji płatności z zewnętrznego systemu płatności PayU. Jeżeli transakcja (płatność) zostanie odrzucona (np. z powodu braku środków na karcie płatniczej Subskrybenta), umowa Subskrypcji zostanie zawieszona ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli odrzucona płatność nie zostanie zrealizowana w ciągu 3 dni od dnia zawieszenia umowy Subskrypcji umowa zostaje rozwiązana z upływem tego terminu.

4. Wraz z doręczeniem Subskrybentowi Towaru, Sprzedawca doręczy Subskrybentowi również fakturę VAT. Jeżeli Subskrybent wyraził zgodę na doręczanie mu faktur VAT w formie elektronicznej, Sprzedawca doręczy mu fakturę VAT w takiej formie na wskazany przez Subskrybenta adres e-mail.

 

§ 5 Czas trwania Umowy Subskrypcji

1. Umowa Subskrypcji zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Strony mogą rozwiązać Umowę zawartą na podstawie Regulaminu Subskrypcji poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia o wypowiedzeniu w formie dokumentowej pod rygorem nieważności, ze skutkiem następującym w terminie 14 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia drugiej Stronie Umowy. Oświadczenie Subskrybent dostarcza Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres: info@collibre.eu.

2. Niezależnie od powyższego Subskrybent w trakcie obowiązywania umowy może dwukrotnie złożyć oświadczenie o rezygnacji z danego (pojedynczego) zamówienia pod warunkiem, że rezygnacja ta zostanie dostarczone na adres Sprzedawcy info@collibre.eu najpóźniej na 48 godzin/2 dni przed planowaną datą wysłania Zamówienia do Subskrybenta. Rezygnacja stanowi rozwiązanie jednostkowej Umowy sprzedaży Towaru, natomiast nie stanowi ona rozwiązania Umowy Subskrypcji.

 

§ 6 Odstąpienie od Umowy Subskrypcji

1. W razie zamówienia przez Subskrybenta Subskrypcji na Towary Sprzedawcy, Subskrybentowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy Subskrypcji w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Subskrypcji w oparciu o niniejszy Regulamin Subskrypcji.

2. Odstąpienie od Umowy może zostać dokonane w dowolnej formie i jest skuteczne od chwili doręczenia go Sprzedawcy; oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone na przykład na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. W razie odstąpienia od Umowy po otrzymaniu Towaru, Subskrybent będzie obowiązany do zwrotu na swój koszt Towaru do Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

3. Korzystający z prawa odstąpienia ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru.

4. W ciągu 14 dni od dnia otrzymania zwracanego Towaru Sprzedawca zwróci Subskrybentowi dokonane przez niego płatności.

 

§ 7 Koszty dostawy Towaru

Subskrybent nie ponosi kosztów dostawy zamówionego towaru do Subskrybenta. Aktualne informacje dotyczące dostawy i jej kosztów podane są na stronie sklepu internetowego Sprzedawcy.

 

§ 8 Reklamacje

1. Subskrybentowi przysługuje uprawnienie do składania reklamacji na sposób realizowania przez Sprzedawcę lub reprezentujące go osoby umowy Subskrypcji.

2. Reklamacje, o której umowa w ust. 1 powyżej można składać:

1. w formie pisemnej – na adres Sprzedawcy;

2. w formie elektronicznej poprzez wiadomość e-mail nadaną na adres: info@collibre.eu;

3. poprzez kontakt telefoniczny pod numerem tel.: 570 824 117 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:00 – 16:00.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrywania otrzymywanych reklamacji bezzwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania.

4. Sprzedawca będzie prowadził z Subskrybentem korespondencję w formie pisemnej, chyba że Subskrybent wyrazi zgodę na kontakt w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail.

5. W razie nieuwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, Subskrybent będący konsumentem może zwrócić się o pomoc w polubownym rozwiązaniu sporu do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów właściwego dla miejsca zamieszkania konsumenta. Wykaz podmiotów prowadzących postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej znajduje się pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL. Informacje o polubownym rozwiązywaniu sporów konsumenckich znajdują się również pod adresem www.polubowne.uokik.gov.pl. Sprzedawca wyraża wolę uczestniczenia w polubownych metodach rozwiązywania ewentualnie zaistniałych sporów.

 

§ 9 Dane osobowe i informacje handlowe

1. Administratorem danych jest Collibre z o.o. z siedzibą w Tomaszkowie, kod pocztowy 11-034 przy ul. Pszczelej 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Olsztynie pod numerem KRS 0000781479, NIP 7393926599, REGON 383113256, kapitał zakładowy 5.000,00 zł. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres e- mail: info@collibre.eu lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

2. Dane będą przetwarzane w celu realizacji usługi Subskrypcji. Jednocześnie Administrator będzie przetwarzać dane w celu realizacji ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z prawa podatkowego i rachunkowego oraz w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie swojego uzasadnionego interesu.

 

§ 10 Możliwość zmiany Regulaminu Subskrypcji

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Rozporządzenia.

2. Regulamin Subskrypcji i jego zmiany dostępne są na stronie sklepu internetowego sprzedawcy w formacie, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu Subskrypcji.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat

COLLIBRE SP. Z O.O., ul. Pszczela 16, 11-034 Tomaszkowo, mail: info@collibre.eu

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.