Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Collibre (zwany dalej „Sklepem”) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na warunkach szczegółowo określonych w niniejszym Regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”).
 2. Właścicielem Sklepu jest podmiot gospodarczy pod nazwą Collibre Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Abramowskiego 1k, 10-241 Olsztyn, NIP 7393926599, REGON 383113256. 
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 6. Produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2. Definicje i informacje ogólne

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 1. Kliencie - rozumie się przez to przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą, dokonującego zakupów na cele związane z działalnością gospodarczą, zarejestrowanego jako Klient Sklepu ONLINE, uprawnionego do nabywania Produktów w Sklepie ONLINE na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i niebędącego konsumentem.
 2. Koncie Użytkownika - rozumie się przez to indywidualne konto użytkownika dostępne po rejestracji w Sklepie ONLINE, stanowiące zbiór danych dotyczących Klienta Sklepu ONLINE oraz informacje o działaniach w ramach konta w obrębie Sklepu ONLINE.
 3. Kosztach dostawy - rozumie się przez to koszty dostarczenia Produktów objętych potwierdzonym Zamówieniem na adres wskazany przez Klienta, widoczne na stronie internetowej Sklepu ONLINE przy składaniu Zamówienia.
 4. Sprzedawcy – rozumie się przez to spółkę prawa handlowego działającą pod firmą Collibre Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Abramowskiego 1k, 10-241 Olsztyn, NIP 7393926599, REGON 383113256, (tel: +48 798 953 600, adres email: info@collibre.eu)
 5. Sklepie ONLINE - rozumie się przez to sklep internetowy dostępny dla Klientów pod adresem www.collibre.eu
 6. Produkcie - rozumie się przez to towar, który jest tzw. rzeczą ruchomą, którą Klient może nabyć poprzez stronę internetową Sklepu ONLINE.
 7. Koszyku – rozumie się przez to elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę na stronie Sklepu ONLINE, za pomocą którego Klient wybiera Produkt będący przedmiotem Zamówienia.
 8. Płatności – rozumie się przez to czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wynagrodzenia należnego Sprzedawcy z tytułu wykonania Umowy, stanowiącego sumę Cen poszczególnych Produktów objętych Zamówieniem oraz Kosztów dostawy, pomniejszonych o ewentualne rabaty i zniżki.
 9. Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy regulamin, który został zaakceptowany w momencie rejestracji Konta w Sklepie ONLINE.
 10. Zamówieniu - rozumie się przez to złożoną przez Klienta ofertę nabycia Produktów określonych w formularzu Zamówienia.

 1. Klienci mogą korzystać ze Sklepu ONLINE wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Zakładając Konto, Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem. Dla wygody Klienta Regulamin dostępny jest w każdym czasie na stronie www.collibre.eu. Warunkiem korzystania ze Sklepu ONLINE jest akceptacja Regulaminu.
 2. Sklep ONLINE oferuje Klientom możliwość przeglądania Produktów, nabywania Produktów, płatności za Produkty, dodawania opinii oraz inne funkcjonalności opisane poniżej w Regulaminie.
 3. Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Produktami pochodzą od Collibre Sp. z o.o. bądź podmiotów trzecich, np. producentów lub dystrybutorów. Zdjęcia produktów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu Produktu.
 4. Collibre Sp z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen, kosztów dostawy, wprowadzania nowych i usuwania niedostępnych Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian w sposób nienaruszający praw Klienta oraz udzielania indywidualnych rabatów lub przyznawania tzw. „gratisów”.
 5. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronie Sklepu ONLINE podlegają ochronie prawnej. 

§3. Rejestracja Klienta w Sklepie ONLINE

 1. Składanie Zamówień w Sklepie ONLINE jest dostępne wyłącznie dla zarejestrowanych Klientów i możliwe  za pośrednictwem Konta Użytkownika.
 2. Podmiot chcący zostać Klientem Sklepu ONLINE zakłada Konto Użytkownika w ramach procedury dostępnej na stronie Sklepu ONLINE. Do utworzenia Konta niezbędne jest podanie: Imię i Nazwisko Klienta, oraz loginu i hasła, a także kontaktowego adresu email i aktywnego numeru telefonu u operatora korzystającego z polskich zasobów numeracji (+48).
 3. Administrator Sklepu ONLINE prześle Klientowi e-mail z potwierdzeniem założenia Konta użytkownika zawierający link aktywacyjny. Umowa z Klientem o korzystanie ze Sklepu ONLINE zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Administratora Sklepu ONLINE wiadomości o potwierdzeniu aktywacji przez Klienta.
 4. Hasło do Konta ustanawiane jest przy rejestracji, ma charakter poufny i nie może być udostępnione osobom trzecim.
 5. Klient nie może przenieść Konta Użytkownika na inne osoby lub udostępniać Konta innym osobom niż Klient, który dane Konto Użytkownika założył, tym samym Klient ponosi pełną odpowiedzialność za przekazanie danych umożliwiających logowanie się na Koncie Użytkownika osobom trzecim.
 6. Klient zobowiązany jest niezwłocznie informować Sklep ONLINE o każdej zmianie adresu e-mail. W przypadku braku informacji o dokonanej zmianie, wszelkie powiadomienia będą przesyłane na adres e-mail podany przy rejestracji.
 7. Klient może w każdej chwili zrezygnować z posiadania Konta Użytkownika poprzez zamknięcie tego Konta zgodnie z procedurą zawartą na stronie Sklepu ONLINE w zakładce „moje konto”.
 8. Konto Klienta zostanie usunięte lub zablokowane przez Sklep ONLINE w momencie, gdy Klient straci status przedsiębiorcy.
 9. Dane przechowywane w ramach zamkniętego Konta Użytkownika zostaną usunięte niezwłocznie. 

§4. Składanie Zamówienia

 1. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że opisy Produktów, Ceny oraz wszelkie inne informacje umieszczone na stronie Sklepu ONLINE nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 kodeksu cywilnego.
 2. Klient po zarejestrowaniu się na swoim Koncie Użytkownika kompletuje Zamówienie poprzez wybranie Produktów w Sklepie ONLINE.
 3. Klient ma możliwość wybrania liczby Produktów, które chce dodać do Zamówienia w z zastrzeżeniem, iż zamówienie Produktów możliwe jest w ilości niemniejszej niż 1 opakowanie 32 sztuki Produktu.
 4. Wybrane przez Klienta Produkty zostają przeniesione do Koszyka Klienta.
 5. Sklep ONLINE zastrzega, iż koszty dostawy zostaną dodane do wartości Zamówienia zgodnie z opcjami zaznaczonymi przez Klienta.
 6. Po skompletowaniu Zamówienia, Klient powinien postępować zgodnie z instrukcją pojawiającą się na jego Koncie, tj. następnie wybrać adres dostawy oraz sposób płatności i kliknąć ikonkę „Zatwierdź zamówienie i zapłać”. Składając Zamówienie Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionych Produktów i zapłaty Ceny oraz Kosztów dostawy.
 7. Zamówienie Klienta zostanie przesłane do Sklepu ONLINE, a Klient przekierowany w celu dokonania zapłaty Ceny z transakcji.
 8. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oferty nabycia wybranych Produktów po Cenach określonych w Zamówieniu. 
 9. Po otrzymaniu Zamówienia Administrator Sklepu ONLINE potwierdza przyjęcie Zamówienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Klienta podczas procesu rejestracji, z potwierdzeniem ilości oraz terminu dostawy.
 10. Klient przyjmuje do wiadomości, że w związku ze specyfiką Produktów, realizacja Zamówień uzależniona jest od dostępności zamówionych Produktów i kolejności wpłynięcia Zamówień, oraz że terminy dostawy mogą się różnić od wskazanych w Regulaminie, z zastrzeżeniem, iż w takiej sytuacji Klient będzie mógł odstąpić od umowy.
 11. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży Produktów jest potwierdzenia przyjęcia Zamówienia (email o tytule „Potwierdzamy Twoje Zamówienie”) wysłany do Klienta przez Sklep ONLINE.
 12. Przejście własności Produktu następuje z chwilą i w miejscu dostarczenia zamówionego Produktu do Klienta po wcześniejszym uregulowaniu należności za wszystkie zamówione Produkty.
 13. Klient przy każdym zakupie otrzyma fakturę VAT, nie ma możliwości otrzymania paragonu.

§5. Zasady płatności.

 1. Klient może ─ według swojego wyboru ─ dokonać Płatności w następujący sposób:
  1. Płatność kartą płatniczą lub kredytową umożliwiającą płatność przez Internet, z tym że limit dzienny transakcji jednego Klienta zapłaconych kartą płatniczą nie może przekroczyć równowartości 15.000 PLN. Klient przyjmuje do wiadomości, że przy płatności kartą płatniczą operator systemu transakcyjnego, może zablokować środki na karcie płatniczej powiększając je o 5% wartości kwoty transakcji do czasu pobrania kwoty z faktury jednak nie dłużej niż na okres 14 dni od daty zakupu. 
  2. Płatność przelewem PayU (szybkim przelewem internetowym za pośrednictwem operatora zewnętrznego) - Klient drogą elektroniczną zostaje przekierowany na stronę swojego banku oraz otrzymuje informacje o numerze rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Sklep ONLINE nie będzie miał dostępu do żadnych danych dotyczących rachunku bankowego Klienta. Jeśli transakcja nie dojdzie do skutku i zaistnieje obowiązek zwrotu zapłaconej Ceny, pieniądze w pierwszej kolejności wrócą do serwisu PayU, a następnie na rachunek bankowy Klienta. 
  3. Przelew tradycyjny - Klient dokonuje wpłaty na wskazane konto Sklepu ONLINE kwoty stanowiącej równowartość Ceny, z zastrzeżeniem iż Zamówienie jest przyjęte do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty. 
  4. Tzw. Kredyt kupiecki – możliwość odroczenia formy płatności na podstawie
   tzw. kredytu kupieckiego wiąże się z podpisaniem stosownej umowy z
   Collibre Sp. z o.o. i dotyczy jedynie Klientów których zamówienia
   przekroczą ilość …….. sztuk.
 2. Klient, przed dokonaniem płatności za pośrednictwem zewnętrznego
  usługodawcy, zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem świadczenia
  usług przez takiego zewnętrznego usługodawcę. Ani Collibre Sp. z o.o.
  ani Sklep ONLINE nie ponosi odpowiedzialności za działania zewnętrznego
  usługodawcy za pośrednictwem którego dokonywane są płatności.

§6. Warunki i termin dostawy

 1. Dostawa zamówionych Produktów do Klienta następuje za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej i możliwa jest wyłącznie na obszarze terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Miejsce dostawy określa Klient w formularzu Zamówienia.
 3. Realizacja Zamówienia odbywa się w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 9:00 do17:00.
 4. Gdy Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji poprzez wysłanie do Klienta wiadomości e-mail o tytule „Potwierdzamy Przyjęcie Twojego Zamówienia”, dostawa Produktów nastąpi w terminie od 2 do 14 dni roboczych między godziną 9:00 a 17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Sklep ONLINE zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji Zamówienia z uwagi na specyfikę Produktów.
 5. Kurier nie ma obowiązku samodzielnie wnieść do lokalu Klienta sprzętu o wadze powyżej 31,5 kg.
 6. Klient ma obowiązek sprawdzić w obecności Kuriera niezwłocznie po odebraniu przesyłki, czy Produkt nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w transporcie oraz czy wydany Produkt jest zgodny z Zamówieniem.
 7. Klient lub osoba odbierająca przesyłkę w lokalu Klienta ma obowiązek własnoręcznym podpisem pokwitować firmie kurierskiej odbiór Produktu. Potwierdzenie odbioru Produktu jest dokonywane na kopii dokumentu sprzedaży (faktury), bądź w liście przewozowym przez osobę upoważniona przez Klienta, która potwierdza czytelnym podpisem (imieniem i nazwiskiem) oraz pieczątką firmową odbiór dostawy wraz z datą. Przyjmuje się, że każda osoba czynna w lokalu Klienta jest osobą upoważnioną do odbioru Produktu.
 8. W przypadku braku możliwości dostarczenia, kurier podejmie ponowną próbę dostawy Produktu.
 9. Po bezskutecznym podjęciu ponownej próby doręczenia przesyłki przez Kuriera, Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Sklepu ONLINE Kosztów dostawy oraz kosztów utylizacji tych Produktów.
 10. Jeżeli, mimo obecności osoby uprawnionej do odbioru Zamówienia, niezasadnie odmawia ona przyjęcia Produktu, kurier nie podejmie ponownej próby dostarczenia Zamówienia i zastosowanie znajdzie punkt 9 powyżej.
 11. 11.W przypadkach opisanych w punktach 9-10, Sklep ONLINE ma prawo zastosować wobec Klienta sankcje zablokowania Konta Użytkownika lub nawet usunięcia takiego Konta w drodze rozwiązania umowy z Klientem.
 12. 12.Sklep ONLINE zastrzega sobie prawo do niezrealizowania kompletnego zamówienia, jakie zostało złożone lub do przesunięcia terminu dostawy, w sytuacji gdy zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury mogą narazić Produkty na utratę swojej jakości. Klient otrzyma wówczas powiadomienie o przesunięciu terminu dostawy. Zamówienie takie będzie skompletowane w pierwszym możliwym terminie, w którym temperatury na to pozwolą. W takiej sytuacji Klient jest uprawniony do odstąpienia od Zamówienia.

§7. Reklamacje


 1. Sklep ONLINE ma obowiązek dostarczenia Klientowi Produkt wolny od wad.
  Collibre Sp. z o.o. odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady
  fizyczne i prawne zakupionego Produktu na zasadach określonych w
  Kodeksie cywilnym.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Produktów powinny być zgłaszane:
 3. - na piśmie, na adres Collibre Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Abramowskiego 1k, 10-241 Olsztyn lub
  - pocztą elektroniczną, na adres: info@collibre.eu.

 4. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta składającego reklamację (Nazwa, imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania. Reklamacje dotyczące Produktów powinny zawierać również numer Zamówienia, który jest widoczny w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia. Oryginał lub kopia dowodu zakupu (faktury VAT) może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia.

 5. Reklamacje rozpatrywane są przez Collibre Sp. z o.o. w terminie do 14 dni od ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 poniżej.
 6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji klep ONLINE powiadomi Klienta listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 7. Istnieje możliwość odstąpienia od zamówienia w ciągu 14 dni. 

§8.  Zgoda na przetwarzanie danych

Dokonując rejestracji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez
Collibre. Sp. z o.o. danych osobowych przekazanych podczas rejestracji, w
celu świadczenia usług objętych niniejszym Regulaminem oraz w celach
marketingowych.

§9. Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo- promocyjnych, w tym biuletynu handlowego, w celach marketingowych.
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.

 

§10. Własność intelektualna oraz wymagania techniczne 

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów Produktów) bez pisemnej zgody Sklepu.
 2. Do korzystania z możliwości złożenia zamówienia w Sklepie, niezbędne jest posiadanie przeglądarki Explorer 8, Firefox 30.0, Chrome (lub ich nowszych wersji) z włączoną obsługą plików cookies. 
 3. We wszelkich sprawach związanych z działaniem Sklepu, w tym w sprawach w których zgodnie z Regulaminem Klient zobowiązany jest do powiadomienia Sklepu.

§11. Postanowienie końcowe.

 1. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, Sklep może według swojego wyboru: 
  1. ograniczyć lub zawiesić dla Klienta wszystkie lub niektóre funkcjonalności Sklepu m.in. zawiesić lub ograniczyć działanie Konta/ Kont;
  2. usunąć Konto, zablokować Konto lub usunąć treści danego Klienta. 
 2. Umowa zawarta między Klientem a Spółką oraz ewentualne spory wynikłe ze stosunku prawnego między tymi podmiotami podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji sądów polskich.

§12. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów