• Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h
 • Darmowa dostawa już od 200 zł Darmowa dostawa już od 200 zł
 • Bezpieczne formy płatności Bezpieczne formy płatności
Logo mobile

Regulamin akcji „Zostań testerką kolagenu Collibre”

1.  Postanowienia ogólne

 1. Akcja organizowana jest pod nazwą „Zostań Testerką Kolagenu Collibre”. (zwana dalej „Akcja”).
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, zasady przyznawania upominków, zasady ogłaszania wyników, sposób informowania o Akcji jej warunkach. 
 3. Organizatorem akcji jest Collibre Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, adres: Edwarda Abramowskiego 1k, NIP: 7393926599 (zwany dalej „Organizatorem”).
 4. Celem Akcji jest wyłonienie testerów marki „Collibre” spośród uczestników akcji 
 5. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przez Internet, w serwisie Instagram/Facebook/Tik-Tok/Youtube (zwanym dalej „Serwisem”) oraz strony www.testuj.colibre.eu.
 6. Organizator oświadcza, że Akcja, organizowana za pośrednictwem Serwisu, nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też bezpośrednio związany z Serwisem. Wszelkie informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Akcji powierzane są Organizatorowi, a nie Serwisowi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wzięcie udziału w Akcji przez Uczestnika oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie Serwisu z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowaną akcją.
 7. Akcja rozpoczyna się w dniu 3 października 2022 roku i kończy się w dniu 17 października 2022 roku o godzinie 23.59 („Czas trwania Akcji”). 
 8. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w Akcji.
 9. Przed przystąpieniem do Akcji uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Przystępując do Akcji uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

 

2. Zasady uczestnictwa w akcji

 1. W Akcji mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz mają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (zwani dalej: „Uczestnikiem”/„Uczestnikami”). Do uczestnictwa w Akcji niezbędne jest również posiadanie aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) oraz publicznego konta w Serwisie. 
 2. Uczestnictwo w Akcji jest nieodpłatne i dobrowolne. 
 3. Uczestnikami Akcji nie mogą być pracownicy, zleceniobiorcy i współpracownicy Organizatora.
 4. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Akcji. 
 5. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Akcji, jeśli okaże się, że dany Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w Akcji określonych w Regulaminie. 
 6. Na zasadach określonych w ust. 3 powyżej, zostaną również wykluczeni Uczestnicy, których zgłoszenia w jakikolwiek sposób mają na celu ośmieszenie lub powodują lub mogą powodować negatywne skutki dla Organizatora.

 

3. Zasady akcji 

 1. Warunkiem przystąpienia do Akcji jest zgłoszenie się Uczestnika za pośrednictwem formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie testuj.collibre.eu.
 2. Formularze rejestracyjne przesłane w błędny sposób nie będą rozpatrywane w ramach Akcji.
 3. Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym powinny być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.
 4. Organizator wybierze Uczestników według własnego uznania, między innymi na podstawie takich kryteriów jak estetyka prowadzenia profilu w Serwisie zgodna z estetyką marki Collibre oraz oryginalność odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu rejestracyjnym.
 5. Wybrane osoby zostaną poinformowane o wyborze poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany w formularzu. Wiadomość ta będzie zawierała prośbę o kontakt Uczestnika wraz ze wskazaniem imienia, nazwiska oraz danych adresowych. 
 6. Każdy z Uczestników w ramach Akcji otrzyma na wskazany przez siebie adres od Organizatora trzymiesięczny zapas kolagenu Collibre tj. 3 pakiety po 32 butelki w jednym.
 7. Zadaniem uczestników Akcji będzie promowanie produktów marki Collibre w sposób sugerowany przez markę Collibre, ale w zgodzie z profilami Uczestników w ramach Akcji.
 8. Materiały tworzone i publikowanie w serwisach przez Uczestników powinny spełniać poniższe warunki:
 • muszą stanowić wyniki osobistej twórczości uczestnika,
 • muszą tematycznie nawiązywać do testowanego produktu,
 • nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści powszechnie uznanych za obraźliwe, treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, treści o charakterze pornograficznym lub treści mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich,
 • nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych i praw autorskich (majątkowych i osobistych) lub praw do wizerunku,
 • nie mogą naruszać regulaminów Serwisu.


4. Zastrzeżenia

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania innych podmiotów, w szczególności dostawców usług internetowych, właścicieli serwisów, sytuacje w których Uczestnik, z przyczyn niezwiązanych z Organizatorem w szczególności z powodu awarii swojego komputera lub sprzętu, kłopotów z połączeniem internetowym lub z przyczyn związanych z Formularzem, który nie zdołał poprawnie wysłać formularza rejestracyjnego, wiadomości e-mail wysłanych przez Organizatora, które nie dotarły do Uczestników z przyczyny np. problemów technicznych, ustawień filtrów antyspamowych i innych przyczyn niezależnych od Organizatora d. niezależne od Organizatora awarie serwera/serwerów nienależących do Organizatora. 
 2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie przez Organizatora z przesłanych materiałów w związku z wykonywaniem przez nich zadań, o których mowa w § 3 ust. 7 niniejszego regulaminu.
 3. W razie zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko Organizatorowi na drodze procesu o naruszenie praw autorskich lub praw do wizerunku, wypowiedzi i korzystania z innych materiałów, w związku z materiałami przesyłanymi przez Uczestnika, Uczestnik zobowiązuje się niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie pozwanego, zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń, zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz z kosztami ewentualnego procesu lub negocjacji ugodowych.

 

5. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji jest Organizator, tj. Collibre Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, adres: Edwarda Abramowskiego 1k, NIP: 7393926599 (dalej: „Administrator”).
 2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). 
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Akcji, a także w celach marketingowych oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 
 4. W związku z prowadzeniem Akcji zbierane będą od Uczestników następujące ich dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, nazwa profilu w Serwisie. Uczestnicy, którzy zostaną wybrani przez organizatora do wzięcia udziału w Akcji, zostaną poproszeni poprzez wiadomość e-mail na adres wskazany w formularzu, o podanie niezbędnych dla Organizatora, dodatkowych danych osobowych, w szczególności danych niezbędnych do przekazania zapasu kolagenu oraz do realizacji obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. 
 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Akcji.
 6. Dane osobowe Uczestników Akcji będą przechowywane do czasu zakończenia Akcji i rozstrzygnięcia ewentualnych reklamacji lub do czasu cofnięcia zgody (w zakresie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych). 
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z przepisami prawa, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 8. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegały profilowaniu, a decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

 

6. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik Akcji oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. 
 2. Regulamin jest dostępny przez cały czas trwania Akcji w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej testuj.collibre.eu w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe w formacie .PDF, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności. 
 3. Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Akcji. 
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

 

 

Olsztyn, dnia 03.10.2022 roku