• Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h
 • Darmowa dostawa już od 200 zł Darmowa dostawa już od 200 zł
 • Bezpieczne formy płatności Bezpieczne formy płatności
Logo mobile

Regulamin Fitpatilife

Regulamin konkursu ,,Konkurs Piramidki codziennych aktywności’’

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem konkursu jest Collibre Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Edwarda Abramowskiego 1K, 10-241 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000781479, NIP: 7393926599, REGON: 383113256, adres e-mail: marketing@collibre.eu (dalej: „Organizator”)
 2. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Meta. Serwisy należące do platformy Meta nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

 

 1. Warunki uczestnictwa
  1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie przez Uczestnika konta osobistego na serwisie Instagram założonego i prowadzone zgodnie z regulaminami tego serwisu, które nie jest kontem prywatnym (tj. posty Uczestnika są widoczne dla wszystkich użytkowników serwisów).
  3. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpage’a @collibrelife oraz @fitpattilife (Instagram)
  4. Warunkiem udziału w konkursie jest również aktywny udział w 21-dniowym wyzwaniu ,,Piramidki codziennych aktywności’’ udokumentowanym raportami w wiadomościach prywatnych na profili @collibrelife, z możliwością wykorzystania ,,koła ratunkowego’’.
  5. Biorąc udział w konkursie Uczestnik ma za zadanie zamieszczenia pod postem konkursowym komentarz, w którym odpowie na pytanie: ,, Jakie zmiany zauważyłeś/aś po 21 dniach wyzwania codziennych aktywności?’’.
  6. Konkurs trwa od 01.08.2022r. do 04.08.2022r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 5.08.2022r. w komentarzu pod postem konkursowym oraz na relacji Insta Stories na profilu Instagram @collibrelife.
  7. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage Organizatora na portalach społecznościowych Instagram, wskazanych w ust. 3.
  8. Uczestnicy poprzez zgłoszenie materiałów wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystywanie ich wizerunku przez Organizatora w celach marketingowych.
  9. Po ogłoszeniu wyników konkursu, Uczestnik w przeciągu 3 dni ma obowiązek zgłoszenia się elektroniczne, poprzez wiadomość prywatną na profilu Instagram @collibrelife, w której wskaże swoje dane niezbędne do przyznania nagrody.

 

III. Zadanie konkursowe i nagrody

 1. Zadanie konkursowe polega na:
 2. Uczestnik ma za zadanie zamieszczenia pod postem konkursowym komentarz, w którym odpowie na pytanie: ,, Jakie zmiany zauważyłeś/aś po 21 dniach wyzwania codziennych aktywności?’’.
 3. W treści komentarza Uczestnik ma za zadanie opisać w kilku zdaniach, swoje wrażenia na temat ,,Piramidki codziennych aktywności’’

 

 1. Każdy uczestnik może przesłać jedno zgłoszenie.
 2. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy będą usuwane przez administratora i nie będą brały udziału w konkursie.

 

 1. Zastrzeżenia
  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda zostanie przyznana kolejnej osobie biorącej udział w konkursie.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
  3. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Uczestników, w szczególności o charakterze bezprawnym.

 

 1. Własność intelektualna
 1. Uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do zdjęć / filmów i wszelkich innych materiałów publikowanych przez Uczestnika w serwisach Instagram i Facebook w ramach udziału w Konkursie, a także, że osoby obecne w tych materiałach, w szczególności osoby, których wizerunek znalazł się na zdjęciach / w filmach, wyraziły na to zgodę.
 2. Wszelkie roszczenia osób trzecich dotyczące naruszenia praw autorskich będą kierowane przez Organizatora bezpośrednio do uczestnika Konkursu, który z chwilą wzięcia udziału w konkursie zwalnia Organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich za jakiekolwiek naruszenie ich praw. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku uzyskania informacji o naruszeniu przez niego praw autorskich osób trzecich.
 3. Z chwilą opublikowania na Profilu zadania konkursowego, uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie treści opisu w formie elektronicznej w całości lub w części, poprzez zwielokrotnianie, utrwalanie i rozpowszechnianie ich w materiałach prasowych i oraz na stronie internetowej Organizatora, a także na profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram prowadzonych przez Organizatora, oraz do opisania treści odpowiedzi imieniem i nazwiskiem uczestnika lub odnośnikiem do Profilu uczestnika.
 4. Z chwilą opublikowania przez uczestnika komentarza w ramach udziału w Konkursie, uczestnik udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej, upoważniającej Organizatora do nieodpłatnego, komercyjnego korzystania z ww. materiału, bez ograniczeń terytorialnych, w okresie 5 lat, na następujących polach eksploatacji:
 • umieszczania na stronie internetowej Organizatora oraz na jego profilach w serwisach społecznościowych (Instagram, Facebook itd.).
 • umieszczania w materiałach prasowych, ulotkach, materiałach wspierających sprzedaż, prezentacjach marki Collibre oraz innych marek Organizatora, roll-up’ach, ekspozytorach, wydrukach oraz innych materiałach (tzw. mały format);
 • umieszczania w materiałach wideo oraz audiowideo reklamujących produkty Organizatora;

 

 1. Obowiązek informacyjny
 2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Collibre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Abramowskiego 1K, 10-241 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000781479, NIP: 7393926599, REGON: 383113256. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem
  e-mail: marketing@collibre.eu.
 3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 4. Przetwarzanie danych uczestników obejmuje nick Profilu oraz może obejmować także imię i nazwisko uczestnika; przetwarzanie danych zwycięzcy obejmuje imię i nazwisko zwycięzców, nick Profilu, datę urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail.
 5. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a także przyznania i wydania nagród, na podstawie przesłanki niezbędności przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). W niezbędnym zakresie dane mogą być przetwarzane także w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z organizacji Konkursu lub dla celów archiwizacyjnych wynikających z przepisów prawa, na podstawie przesłanki niezbędności dla celów wynikających z uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu bądź do czasu rozpatrzenia ewentualnej reklamacji. W niezbędnym zakresie dane mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji Konkursu lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uczestnik ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzasadnione jest podejrzenie, że dane osobowe uczestnika są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie, otrzymanie nagród i rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.
 9. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na publikację jego danych w postaci imienia i nazwiska lub Profilu na stronie internetowej Organizatora oraz na profilach w serwisach społecznościowych Organizatora, w szczególności w serwisie Facebook oraz Instagram.

VII. Postepowanie reklamacyjne

 1. Prawo do składania reklamacji przysługuje każdemu Uczestnikowi konkursu.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu i adres e-mail, czytelny podpis uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacja powinna być złożona w formie e-mailowej (na adres: marketing@collibre.eu) lub w formie pisemnej (listem poleconym) na adres:

Collibre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Abramowskiego 1K,10-241 Olsztyn

z dopiskiem Konkurs ,,Konkurs Piramidki codziennych aktywności’’

 1. Reklamacje niekompletne lub uniemożliwiające kontakt z uczestnikiem Konkursu nie będą rozpatrywane.
 2. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. O wyniku reklamacji uczestnik zostanie poinformowany pisemnie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.
 2. Ewentualne spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania bądź jego wcześniejszego zakończenia, bez podawania przyczyny.
 4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.