• Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h
 • Darmowa dostawa już od 200 zł Darmowa dostawa już od 200 zł
 • Bezpieczne formy płatności Bezpieczne formy płatności
Logo mobile

Regulamin konkursu Unboxing

Regulamin konkursu UNBOXING 15%

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem konkursu jest Collibre Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Edwarda Abramowskiego 1K, 10-241 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000781479, NIP: 7393926599, REGON: 383113256, adres e-mail: marketing@collibre.eu (dalej: „Organizator”)
 2. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Meta. Serwisy należące do platformy Meta nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

 

 1. Warunki uczestnictwa
  1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby poniżej 18 roku życia muszą uzyskać stosowne pozwolenie od opiekuna prawnego na udział w konkursie.
  2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie przez Uczestnika konta osobistego na serwisie Instagram lub Facebook, założonego i prowadzone zgodnie z regulaminami tychże serwisów, które nie jest kontem prywatnym (tj. posty Uczestnika są widoczne dla wszystkich użytkowników serwisów) i nie jest prowadzone wyłącznie w celu udziału w konkursach.
  3. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpage’a @collibrelife (Instagram) lub @kolagencollibre (Facebook).
  4. Konkurs trwa od 25.07.2022r. do 07.2024r.
  5. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage Organizatora na portalach społecznościowych Facebook i Instagram, wskazanych w ust. 3.
  6. Uczestnicy poprzez zgłoszenie materiałów wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystywanie ich wizerunku przez Organizatora w celach marketingowych.

 

III. Zadanie konkursowe i nagrody

 1. Zadanie konkursowe polega na:
 2. Uczestnik ma za zadanie wrzucenia na swój profil instagram lub facebook w poście film, zdjęcie, rolkę na którym widoczny będzie unboxing zamówienia z kolagenem Collibre.
 3. Post musi zawierać kreatywny przekaz, gdzie widoczne (czytelne) będzie, że unboxing dotyczy marki Collibre;
 4. W treści posta Uczestnik ma za zadanie opisać w kilku zdaniach, co skłoniło go do zakupów i dlaczego właśnie ten produkt wybrał. Uczestnik powinien także opisać jakie zauważył efekty po stosowaniu kolagenu Collibre;
 5. Po opublikowaniu posta Uczestnik musi w jego treści oznaczyć konta Organizatora – @collibrelife / @kolagencollibre;
 6. Uczestnik po wykonaniu powyższych czynności ma za zadanie napisać wiadomość do @collibrelife/ IG @kolagencollibre/FB wskazując w treści swoje dane oraz odnośnik do posta;
 7. Każdy uczestnik może przesłać jedno zgłoszenie.
 8. Każdy uczestnik, który prawidłowo wykona zadanie konkursowe otrzyma jeden indywidualny kod rabatowy uprawniający do 15% zniżki na kolejne zakupy w sklepie internetowym Organizatora. Ważność kodu rabatowego wynosi 1 miesiąc od daty przesłania go Uczestnikowi.
 9. Kody rabatowe zostaną wysłane Uczestnikom za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook lub Instagram.
 10. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będą brały udziału w konkursie.

 

 1. Zastrzeżenia
  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
  3. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook/Instagram dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Uczestników, w szczególności o charakterze bezprawnym.

 

 1. Własność intelektualna
 1. Uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do zdjęć / filmów i wszelkich innych materiałów publikowanych przez Uczestnika w serwisach Instagram i Facebook w ramach udziału w Konkursie, a także, że osoby obecne w tych materiałach, w szczególności osoby, których wizerunek znalazł się na zdjęciach / w filmach, wyraziły na to zgodę.
 2. Wszelkie roszczenia osób trzecich dotyczące naruszenia praw autorskich będą kierowane przez Organizatora bezpośrednio do uczestnika Konkursu, który z chwilą wzięcia udziału w konkursie zwalnia Organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich za jakiekolwiek naruszenie ich praw. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku uzyskania informacji o naruszeniu przez niego praw autorskich osób trzecich.
 3. Z chwilą opublikowania na Profilu zadania konkursowego, uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie treści opisu w formie elektronicznej w całości lub w części, poprzez zwielokrotnianie, utrwalanie i rozpowszechnianie ich w materiałach prasowych i oraz na stronie internetowej Organizatora, a także na profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram prowadzonych przez Organizatora, oraz do opisania treści odpowiedzi imieniem i nazwiskiem uczestnika lub odnośnikiem do Profilu uczestnika.
 4. Z chwilą opublikowania przez uczestnika na jego Profilu materiału audiowizualnego w ramach udziału w Konkursie, uczestnik udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej, upoważniającej Organizatora do nieodpłatnego, komercyjnego korzystania z ww. materiału, bez ograniczeń terytorialnych, w okresie 5 lat, na następujących polach eksploatacji:
 • umieszczania na stronie internetowej Organizatora oraz na jego profilach w serwisach społecznościowych (Instagram, Facebook itd.).
 • umieszczania w materiałach prasowych, ulotkach, materiałach wspierających sprzedaż, prezentacjach marki Collibre oraz innych marek Organizatora, roll-up’ach, ekspozytorach, wydrukach oraz innych materiałach (tzw. mały format);
 • umieszczania w materiałach wideo oraz audiowideo reklamujących produkty Organizatora;

 

 1. Obowiązek informacyjny
 2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Collibre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Abramowskiego 1K, 10-241 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000781479, NIP: 7393926599, REGON: 383113256. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem
  e-mail: marketing@collibre.eu.
 3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 4. Przetwarzanie danych uczestników obejmuje nick Profilu oraz może obejmować także imię i nazwisko uczestnika; przetwarzanie danych zwycięzcy obejmuje imię i nazwisko zwycięzców, nick Profilu, datę urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail.
 5. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a także przyznania i wydania nagród, na podstawie przesłanki niezbędności przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). W niezbędnym zakresie dane mogą być przetwarzane także w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z organizacji Konkursu lub dla celów archiwizacyjnych wynikających z przepisów prawa, na podstawie przesłanki niezbędności dla celów wynikających z uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu bądź do czasu rozpatrzenia ewentualnej reklamacji. W niezbędnym zakresie dane mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji Konkursu lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uczestnik ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzasadnione jest podejrzenie, że dane osobowe uczestnika są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie, otrzymanie nagród i rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.
 9. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na publikację jego danych w postaci imienia i nazwiska lub Profilu na stronie internetowej Organizatora oraz na profilach w serwisach społecznościowych Organizatora, w szczególności w serwisie Facebook oraz Instagram.

VII. Postepowanie reklamacyjne

 1. Prawo do składania reklamacji przysługuje każdemu Uczestnikowi konkursu.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu i adres e-mail, czytelny podpis uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacja powinna być złożona w formie e-mailowej (na adres: marketing@collibre.eu) lub w formie pisemnej (listem poleconym) na adres:

Collibre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

 1. Abramowskiego 1K,

10-241 Olsztyn

z dopiskiem Konkurs „#unboxing15%”

 1. Reklamacje niekompletne lub uniemożliwiające kontakt z uczestnikiem Konkursu nie będą rozpatrywane.
 2. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. O wyniku reklamacji uczestnik zostanie poinformowany pisemnie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.
 2. Ewentualne spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania bądź jego wcześniejszego zakończenia, bez podawania przyczyny.
 4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.