• Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h
  • Darmowa dostawa już od 200 zł Darmowa dostawa już od 200 zł
  • Bezpieczne formy płatności Bezpieczne formy płatności
Logo mobile

Regulamin Metamorfozy

Regulamin konkursu „#metamorfozybycollibre”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa:
1) zasady udziału w konkursie „#metamorfozybycollibre” ( dalej: „Konkurs”);
2) zasady przebiegu Konkursu i wyłonienia zwycięzcy;
3) zasady dotyczące praw autorskich do zdjęć wykonanych przez uczestników w ramach Konkursu;
4) postępowanie reklamacyjne;
5) zasady przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu.
2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Collibre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Abramowskiego 1K, 10-241 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000781479, NIP: 7393926599, REGON: 383113256, adres e-mail: marketing@collibre.eu (dalej: „Organizator”).
3. Organizator zobowiązuje się do:
1) przeprowadzenia konkursu na zasadach określonych w Regulaminie;
2) zadbania o publikację wyników konkursu w wyznaczonym terminie;
3) przekazania nagrody zwycięzcy, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;
4) przetwarzania danych osobowych uczestników zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Regulaminie.
4. Konkurs jest przeprowadzony przy wykorzystaniu serwisów Instagram pod adresem www.instagram.com/collibrelife (dalej: „Instagram”) oraz Facebook pod adresem www.facebook.com/kolagencollibre (dalej: “Facebook”), w okresie od 19.09.2022r. do 31.12.2022r., godz. 23:59.
5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany
z serwisem Instagram i Facebook. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela, czy administratora serwisu Instagram i Facebook.
6. Uczestnik, przystępując do Konkursu i biorąc w nim udział akceptuje tym samym wszystkie postanowienia zawarte w Regulaminie.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie
1.Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
2.Uczestnikiem Konkursu mogą być osoby fizyczne, które:
1) ukończyły 18 rok życia i są pełnoletnie zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi
w kraju ich zamieszkania;
2) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
3) posiadają konto osobiste na serwisie Instagram lub Facebook, założone i prowadzone zgodnie z regulaminami serwisów Instagram i Facebook (dalej: „Profil”), które nie jest kontem prywatnym (tj. posty Uczestnika są widoczne dla wszystkich użytkowników serwisów) i nie jest prowadzone wyłącznie w celu udziału w konkursach, akceptują niniejszy Regulamin, zgodnie z § 1 ust. 6 Regulaminu.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (tj. małżonkowie, dzieci, rodzice
i rodzeństwo oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia).
4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest tworzenie kont
i wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu w imieniu osób trzecich.
5. Organizator może wykluczyć z Konkursu uczestnika w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu, w szczególności warunków opisanych w § 2 ust. 2 Regulaminu.
6. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do przestrzegania zakazu dostarczania treści
o charakterze bezprawnym, pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej przepisami prawa.

§ 3. Komisja konkursowa
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru zwycięzcy Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”).
2. W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora spośród jego pracowników lub współpracowników.

§ 4. Zasady i przebieg Konkursu
1. Konkurs polega na wykonaniu dwóch zadań:
1) opublikowaniu na Profilu uczestnika dostępnego publicznie materiału w formacie zdjęcia, reels lub filmu, oznaczonego hashtagami: #collibrelife, #metamorfozybycollibe, #kolagencollibre, przedstawiającego uczestnika. W opisie do posta muszą znaleźć się poniższe informacje:
a) dlaczego uczestnik zdecydował się na kurację kolagenem Collibre, jakich efektów oczekiwał;
b) jakie zmiany w wyglądzie lub samopoczuciu zauważył uczestnik podczas kuracji i jakie były efekty końcowe pełnej kuracji z kolagenem Collibre;
2) zaobserwowanie profilów marki Collibre w serwisie Instagram (https://www.instagram.com/collibrelife/) lub w serwisie Facebook (https://www.facebook.com/kolagencollibre).
2. Uczestnik może przystąpić do Konkursu więcej niż jeden raz, jednak nie częściej niż jeden raz w danym miesiącu, a zadanie konkursowe, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu musi różnić się wykonaniem w przypadku każdego kolejnego zgłoszenia.
3. W przypadku wygranej w konkursie, zwycięzca z danego tygodnia może wziąć w nim udział kolejny raz dopiero trzy miesiące po ogłoszeniu wyników informujących o jego wygranej. W tym przypadku zgłoszenie także musi różnić się od tego nagrodzonego.
4. Uczestnik Konkursu ponosi odpowiedzialność za wszelkie materiały audiowizualne opublikowane w serwisach Instagram lub Facebook w związku z udziałem w Konkursie, w szczególności uczestnik ponosi odpowiedzialność za opublikowane w serwisach Instagram lub Facebook materiały audiowizualne, do których nie posiada stosownych praw oraz za treść publikowanych przez niego komentarzy.
5. Wybór zwycięzcy odbędzie się w następujący sposób:
1) Komisja konkursowa oceni wszystkie materiały audiowizualne pod względem ich kreatywności, estetyki oraz spełnienia wytycznych Organizatora, opisanych w § 4 ust. 1
pkt 1) Regulaminu;
2) Komisja konkursowa sprawdzi czy uczestnik zaobserwował wybrany profil Organizatora w serwisie Instagram lub Facebook;
6. Konkurs odbywać się będzie cyklicznie, co tydzień. Zgłoszenia będzie można wysyłać od poniedziałku do niedzieli, a każdego tygodnia będzie wybierany jeden zwycięzca.
7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na Instastories na profilu Instagram i relacji na profilu Facebook marki Collibre w każdy wtorek, z oznaczeniem profilu zwycięzcy z tygodnia poprzedniego.
8. W przypadku zgłoszenia mniejszej ilości osób niż 10, Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania Konkursu w danym tygodniu. W takim przypadku wszystkie zgłoszenia z danego tygodnia automatycznie wezmą udział w Konkursie w tygodniu kolejnym o czym Organizator poinformuje Uczestników Konkursu z danego tygodnia w wiadomości prywatnej.
9. Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu, zwycięzca Konkursu prześle Organizatorowi w drodze korespondencji e-mail następujące dane:
1) swoje imię i nazwisko,
2) datę urodzenia,
3) adres,
4) numer telefonu kontaktowego.
Dodatkowo, jeżeli będzie to niezbędne, zwycięzca przekaże Organizatorowi także inne dane konieczne do zapewnienia świadczeń, o których mowa w § 5 ust. 2 poniżej.
10. Nagroda zostanie przekazana kolejnemu uczestnikowi wskazanemu przez Komisję w przypadku:
1) niewskazania przez zwycięzcę Konkursu danych, o których mowa w § 4 ust. 7 Regulaminu, w terminie tam wskazanym,
2) gdy okaże się, że zwycięzca nie spełnia warunków udziału w Konkursie, w szczególności określonych w § 2 ust. 2 Regulaminu,
3) rezygnacji z nagrody przez zwycięzcę Konkursu,
4) wycofania przez zwycięzcę zgody na publikację jego danych w postaci imienia i nazwiska i/lub Profilu, na stronie internetowej Organizatora oraz na profilach w serwisach społecznościowych Organizatora, w szczególności w serwisie Facebook oraz Instagram,
11. Konkurs odbywać się będzie cyklicznie, co tydzień. Zgłoszenia będzie można wysyłać od poniedziałku do niedzieli.

§ 5. Nagroda
1. Nagrodą w Konkursie jest miesięczna kuracja kolagenowa (30+2) marki Collibre o wybranym przez zwycięzcę Konkursu w danym tygodniu rodzaju oraz dostawa Nagrody pod wskazany przez zwycięzcę adres na terenie Polski.
2. W przypadku wysyłki poza granice Polski zwycięzca konkursu pokryje koszt dostawy Nagrody.
3. Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent (w tym gotówkę, inne produkty, itd.).
4. Uczestnik Konkursu nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

§ 6. Prawa autorskie
1. Uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do zdjęć / filmów i wszelkich innych materiałów publikowanych przez uczestnika w serwisach Instagram i Facebook w ramach udziału w Konkursie, a także, że osoby obecne w tych materiałach, w szczególności osoby, których wizerunek znalazł się na zdjęciach / w filmach, wyraziły na to zgodę.
2. Wszelkie roszczenia osób trzecich dotyczące naruszenia praw autorskich będą kierowane przez Organizatora bezpośrednio do uczestnika Konkursu, który z chwilą wzięcia udziału w konkursie zwalnia Organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich za jakiekolwiek naruszenie ich praw. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z Konkursu w przypadku uzyskania informacji o naruszeniu przez niego praw autorskich osób trzecich.
3. Z chwilą opublikowania na Profilu zgłoszenia konkursowego wskazanego w § 4 ust. 1
Regulaminu, uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie treści opisu w formie elektronicznej w całości lub w części, poprzez zwielokrotnianie, utrwalanie i rozpowszechnianie ich w materiałach prasowych i oraz na stronie internetowej Organizatora, a także na profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram prowadzonych przez Organizatora, oraz do opisania treści odpowiedzi imieniem i nazwiskiem uczestnika i/lub odnośnikiem do Profilu uczestnika.
4. Z chwilą opublikowania przez uczestnika na jego Profilu materiału audiowizualnego w ramach udziału w Konkursie, uczestnik udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej, upoważniającej Organizatora do nieodpłatnego, komercyjnego korzystania z w/w materiału, bez ograniczeń terytorialnych, w okresie 5 lat, na następujących polach eksploatacji:
1) umieszczania na stronie internetowej Organizatora oraz na jego profilach w serwisach społecznościowych (Instagram, Facebook itd.).
2) umieszczania w materiałach prasowych, ulotkach, materiałach wspierających sprzedaż, prezentacjach marki Collibre oraz innych marek Organizatora, roll-up’ach, ekspozytorach, wydrukach oraz innych materiałach (tzw. mały format);
3) umieszczania w materiałach wideo oraz audiowideo reklamujących produkty Organizatora;
5. W przypadku zwycięzcy Konkursu, licencja, o której mowa w § 6 ust. 4 Regulaminu wygasa
z chwilą odbioru nagrody.
6. Z chwilą odbioru nagrody, zwycięzca Konkursu przenosi na Organizatora całość majątkowych praw autorskich do nagrodzonego zdjęcia lub filmu opublikowanego na Profilu w ramach Konkursu („Nagrodzony Materiał”), bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili odbioru nagrody, bez konieczności składania osobnych oświadczeń przez zwycięzcę Konkursu, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalania w każdy możliwy sposób, jakąkolwiek techniką, niezależnie od systemu, formatu i standardu na wszelkich nośnikach, w szczególności audiowizualnych, na dysku komputerowym, na CD, DVD i innych,
2) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w szczególności światłoczułą, magnetyczną, audiowizualną, cyfrową (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), optyczną, drukarską w dowolnej formie, techniką zapisu komputerowego,
3) eksploatacji w całości lub we fragmentach, offline lub w sieci online,
4) rozpowszechniania Nagrodzonego Materiału w inny sposób, w szczególności poprzez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, w tym również w celach reklamowych i marketingowych,
5) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym również w celach reklamowych i marketingowych,
6) przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Nagrodzonym Materiale,
7) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których Nagrodzony Materiał został utrwalony – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy Nagrodzonego Materiału,
8) wykorzystania w połączeniach audiowizualnych,
9) wykorzystanie na stronach internetowych oraz w utworach multimedialnych,
10) wprowadzania do obrotu,
11) publicznego wykonania, odtwarzania lub/i udostępniania w dowolnej formie,
12) wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji,
13) wystawiania i/lub wyświetlania w całości lub we fragmentach,
14) udzielania licencji na wykorzystywania komercyjne i inne dowolnym osobom trzecim, bez jakichkolwiek ograniczeń,
15) nadawanie za pośrednictwem Internetu, satelity, wizji i fonii przewodowej
i bezprzewodowej.
7. Zwycięzca Konkursu uprawnia Organizatora na zasadzie wyłączności do wykonywania autorskich praw zależnych do Nagrodzonego Materiału.
8. Wraz z chwilą doręczenia nagrody zwycięzcy Konkursu, Organizator nabywa również uprawnienie do wykonywania osobistych praw autorskich, ze szczególnym uwzględnieniem praw wymienionych w art. 16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym prawo do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych, w szczególności prawo do wykonywania i udostępniania opracowań Nagrodzonego Materiału. Niniejsze uprawnienia przysługują Organizatorowi bez ograniczeń czasowych, na terytorium całego świata.
9. Zwycięzca Konkursu zapewnia, że korzystanie z Nagrodzonego Materiału nie będzie naruszać praw autorskich osób trzecich oraz nie będzie ograniczone na rzecz osób trzecich
w sposób uniemożliwiający lub ograniczający prawa Organizatora wynikające z Regulaminu.

§ 7. Postepowanie reklamacyjne
1. Prawo do składania reklamacji przysługuje każdemu uczestnikowi Konkursu.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu i adres e-mail, czytelny podpis uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Reklamacja powinna być złożona w formie e-mailowej (na adres: marketing@collibre.eu) lub w formie pisemnej (listem poleconym) na adres:
Collibre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Abramowskiego 1K,
10-241 Olsztyn
z dopiskiem Konkurs „#metamorfozybycollibre”
4. Reklamacje niekompletne lub uniemożliwiające kontakt z uczestnikiem Konkursu nie będą rozpatrywane.
5. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. O wyniku reklamacji uczestnik zostanie poinformowany pisemnie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

§ 8. Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Collibre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Abramowskiego 1K, 10-241 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000781479, NIP: 7393926599, REGON: 383113256. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem
e-mail: marketing@collibre.eu.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
3. Przetwarzanie danych uczestników obejmuje nick Profilu oraz może obejmować także imię i nazwisko uczestnika; przetwarzanie danych zwycięzcy obejmuje imię i nazwisko zwycięzcy, nick Profilu, datę urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz może obejmować inne dane, o ile okaże się to niezbędne w celu zapewnienia świadczeń składających się na nagrodę, o których mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu.
4. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a także przyznania i wydania nagrody zwycięzcy Konkursu, na podstawie przesłanki niezbędności przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). W niezbędnym zakresie dane mogą być przetwarzane także w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z organizacji Konkursu lub dla celów archiwizacyjnych wynikających z przepisów prawa, na podstawie przesłanki niezbędności dla celów wynikających z uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
5. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu, do czasu wyłonienia zwycięzcy i ogłoszenia informacji o zwycięzcy, bądź do czasu rozpatrzenia ewentualnej reklamacji. Dane osobowe zwycięzcy będą przetwarzane do czasu zakończenia wydarzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu. W niezbędnym zakresie dane mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji Konkursu lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.
6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uczestnik ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzasadnione jest podejrzenie, że dane osobowe uczestnika są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z RODO.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie, otrzymanie nagród i rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.
8. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na publikację jego danych w postaci imienia i nazwiska i/lub Profilu na stronie internetowej Organizatora oraz na profilach w serwisach społecznościowych Organizatora, w szczególności w serwisie Facebook oraz Instagram.

§ 9. Postanowienia końcowe
1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu okazało się sprzeczne
z obowiązującymi przepisami prawa, postanowienia nie stosuje się.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronach profili Organizatora na portalach społecznościowych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na korzyść uczestników bez wcześniejszego poinformowania ich o tym fakcie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronach profili Organizatora na portalach społecznościowych.
4. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora na adres: marketing@collibre.eu.